Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ №10 "Слънчице"

Днес 10.10.2017 г., комисия назначена със заповед № 241-9/06.10.2017 г. на директора на ДГ № 10 „Слънчице” град Добрич в състав:

Председател: Маринела Василева Пенчева–старши  учител в ДГ №10 „Слънчице”

Членове:

1. Нели Петрова Желева-гл.експерт “Кадрова политика“

2. Гергина Тодорова Маринова- старши учител в ДГ № 10 „Слънчице”

проведе събеседване с явилите се допуснати кандидати за длъжността учител в ДГ № 10 „Слънчице”.

До събеседване бяха допуснати следните кандидати:

1. Маргарита Маринова Георгиева

2. Мариела Бончева Илиева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе  четири предварително формулирани въпроси .

Всеки член на комисията вписа  своята оценката на всеки от зададените въпроси  по 5-то балната система във формуляр – Приложение № 1 / приложени към протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат/ Приложение № 2/, веднага след приключване на събеседването.

 Кандидатите се класират, както следва:

Мариела Бончева Илиева – 45 точки

Маргарита Маринова Георгиева- 32 точки

Комисията предлага на директора на ДГ №10 „Слънчице” да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат: Мариела Бончева Илиева на основание  чл.67, ал.1, т.1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.

21.04.2021

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект...

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
6.58° C ясно небе
Нагоре