Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Инспектор" в Общинско предприятие "Общински пазари"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 27.10.2017г., комисия, назначена със Заповед № 1250 / 26.10.2017г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Калин Рачев –  Директор на ОП „Общински пазари”

и членове:

1. Десислава Стойчева – Гл. счетоводител на ОП „Общински пазари”

2. ЛюбомирСтоянов  –  Инспектор в ОП „Общински пазари”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Инспектор” в ОП „Общински пазари“ град Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

Татяна Бородинова Ганева

Михаил Дончев Михайлов

Костадин Димитров Караджов

Милена Борисова Петрова

Красимира Викторова Наскова- Костадинова

Силвия Славова Игнатова

Светослав Добрев Славов

Ивелина Димитрова Парашкевова

Миглена Атанасова Николова

Илияна Николова Гроздева

Васил Илиев Василев

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Силвия Славова Игнатова – 71 точки
 2. Миглена Атанасова Николова – 63 точки
 3. Ивелина Димитрова Парашкевова – 60 точки
 4. Светослав Добрев Славов – 59 точки
 5. Татяна Бородинова Ганева – 57 точки
 6. Илияна Николова Гроздева – 57 точки
 7. Михаил Дончев Михайлов – 50 точки
 8. Милена Борисова Петрова – 50 точки
 9. Васил Илиев Василев – 50 точки
 10. Красимира Викторова Наскова-Костадинова – 49 точки
 11. Костадин Димитров Караджов – не се явява

 

Комисията предлага на Директора на ОП „Общински пазари” град Добрич, да сключи трудов договор с класирания на първо място участник.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред

21.01.2021

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град...

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред
ВИЖ ДОБРИЧ
10.01° C ясно небе
Нагоре