Обява за длъжността "Директор" на Общинско предприятие "Център за защита на природата и животните"

 

                                            ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 1356/17.11.2017 г. на Кмета на Община град Добрич

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И ЖИВОТНИТЕ” ПРИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Място на работа – Общинско предприятие „Център за защита на природата и животните” /ОП ЦЗПЖ/.

Области на дейност:

1.Организационна, контролна, управленска;

2.Осъществява правомощията на работодател;

3.Административно-стопанска и финансова дейност.

Основна цел на длъжността: Да организира и управлява дейността на предприятието съгласно действащото законодателство, решенията на Общински съвет и заповедите на Кмета на Община град Добрич.

 

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания: Образование – висше, степен „магистър”;

Професионална област на висшето образование: „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ или професионално направление: „Администрация и управление“ или „Туризъм“, или „Науки за земята“, или „Биотехнологии“;

Професионален опит – 5 години трудов стаж по специалността или управленски опит;

Компютърни умения, владеене на чужд език.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Допускане по документи;

Защита от допуснатите кандидати на Концепция за дейността и развитието на Общинско предприятие ЦЗПЖ, за период от 3 /три/ години, подробно разработена за първата от тях и събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

а/ Заявление за участие в конкурса /свободен текст/;

б/ Документ за самоличност /копие/;

в/ Професионална автобиография;

г/ Документ за завършено образование /копие/;

д/ Документ за трудов стаж /копие/;

е/ Свидетелство за съдимост /оригинал/;

ж/ Медицинско свидетелство /оригинал/;

з/ Други документи: –професионално-квалификационни степени ако кандидатът притежава такива /копия/;

и/ Копие от документ за компютърна грамотност и за владеене на чужд език;

й/ Концепция за дейността и развитието на Общинско предприятие ЦЗПЖ за период от 3 години, подробно разработена за първата година, в 3 екземпляра. Концепцията се подписва от кандидата и всеки екземпляр се поставя в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик. Тя трябва да съдържа:

-  Анализ и оценка на състоянието и дейността на ОП „Център за защита на природата и животните“; основни проблеми на функционирането му;

 -    Тенденции и възможности за развитие;

- Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността, пътища за постигането им;

 -    Етапи на реализация на Концепцията.

Всеки кандидат представя разработената от него Концепция в 20-дневен срок след писменото му уведомление за допустимост и го представя в Център за услуги и информация на Общината. Кандидатът има право да посещава ОП ЦЗПЖ, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа дневно. За целта получава удостоверение за достъп до предприятието. Кандидатът, който не е представил Концепция не се допуска до участие в следващия етап на конкурса.

Забележка:

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Документите да се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявлението си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“,          ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник, Бюро по труда и на електронната страница на Община град Добрич /www.dobrich.bg/. Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират. Краен срок: 20.12.2017 година включително.

V. Други условия

Протоколът за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички други съобщения ще бъдат поставени на информационното табло пред сградата на Община град Добрич и публикувани на електронната й страница /www.dobrich.bg/.

 

Актуално

Обучителна мобилност в Словакия

29.07.2021

От 19 до 24 юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата взеха участие партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Българските участници...

Обучителна мобилност в Словакия
ВИЖ ДОБРИЧ
32.65° C ясно небе
Нагоре