Обява за длъжността "Медицинска сестра по заместване" в ДЯ № 5 „Пролет“

О Б Я В Л Е Н И Е

Детска ясла № 5 „Пролет“ обявява две свободни работни места по заместване

за длъжността „Медицинска сестра” в детска ясла

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Организира, ръководи и контролира  цялостната дейност  на  групата

   1.2. Цел на длъжността –Определя дневния режим за сън, хранене и бодърстване, съобразно  възрастта на децата и изискванията. Контролира строго спазването му. Провежда ежедневни организирани занимания с децата.Провежда лечебно- оздравителни мероприятия. Организира, ръководи и контролира  цялостната дейност  в групата. Провежда редовно  антропометрични измервания и нанася данните в здравните карти. Провежда мероприятия по закаляването на децата, физическата култура, летни оздравителни мероприятия. Води задължителна медицинска документация- здравни документи, филтър, рапорт, месечни ведомости.Следи за строго спазване на хигиенните изисквания.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование –висше , степен „бакалавър“

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Здравеопазване, специалист по здравни грижи

            1.5. Години професионален опит – минимум 1 г. стаж по специалността, с предимство ще бъдат кандидати с опит .

            1.6. Допълнителни изисквания - няма

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДЯ №5 „ Пролет“- Ж.К.

„ Дружба“ 1 ,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

Тел. за контакти: Кина Драгнева – 0884482035, 0884800180

4. Краен срок за подаване на документите18.12.2017 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните  кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската ясла.

 

Актуално

Журито за избор на входен монумент на Добрич не излъчи победител. Две проектни предложения са класирани на второ място

29.05.2020

Деветчленно жури от архитекти, скулптори, специалисти от Експертния съвет, директора на Художествената галерия не присъди първа награда в конкурса за входен монумент на Добрич. След заседание, проведено на 19 май, експертното жури реши...

Журито за избор на входен монумент на Добрич не излъчи победител. Две проектни предложения са класирани на второ място
ВИЖ ДОБРИЧ
17.91° C ниска облачност
Нагоре