Обявление за длъжността Специалист ТРЗ във Функция "Образование" към Дирекция "Хуманитарни дейности"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността Специалист ТРЗ във функция Образование към Дирекция „Хуманитарни дейности”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Организация, обработка и контрол по заплащането на труда, прилагане на Кодекса на труда, КСО и поднармативните актове към тях.

1.2. Цел на длъжността – Обработка на заплати на работници и служители в дейност Детски градини и изготвяне на платежни документи по тях. Издаване на служебни бележки по искне на служители. Изготвяне на статистически справки и отчети за фонд работна заплата. Поддържане на служебни досиета. Извършване на дейности по сключване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения. Подаване на информация в НАП, НОИ и други институции относно трудовите правоотношения и заплащането на труда.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно или висше образование.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Специалност от направление Икономика се счита за предимство.

1.5. Години професионален опит – 3 години професионален опит в област счетоводство, ТРЗ или Човешки ресурси.

1.6. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност, работа с програмни продукти, свързани с дейността, добро познаване на Кодекс на труда,  Кодекс за социано осигуряване, ЗЗБУТ, Наредба за работното време, почивките и отпуските, както и други нормативни актове, пряко свързани с работата му.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  Община град Добрич, ул. България № 12, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16.00 часа, в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лице за контакт: Нели Желева – гл. експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Телефон за контакти: 0882 966 837

4. Краен срок за подаване на документите - 22.01.2018 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок за изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в в сградата на Община град Добрич в „Център за услуги и информация“.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
22.2° C ясно небе
Нагоре