Окончателни резултати от събеседване за длъжността СпециалистТРЗ във Функия "Образование" към Дирекция "Хуманитарни дейности"

П Р О Т О К О Л

Днес, 29.01.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 87 / 25.01.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Дияна Борисова – Директор Дирекция   „Хуманитарни дейности”

и членове:  

1.  Емилия Кирилова – старши счетоводител в Дирекция „Хуманитарни дейности“

2. Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности”

3. Галя Милкова – счетоводител оперативен във функция Образование,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността специалист ТРЗ във Функция Образование при Община град Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

  1. Петя Иванова Маринова
  2. Маринела Петрова Тодорова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе десет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 200.

Кандидатите се класират както следва:

  1. Петя Иванова Маринова - 142 точки
  2. Маринела Петрова Тодорова - 110 точки

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Петя Иванова Маринова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1, изпитателен срок, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

           

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
21.84° C ясно небе
Нагоре