Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Социален работник" в Преходно жилище - Добрич

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 13.12.2017 г., Комисия, назначена със Заповед № РД-5-142 / 08.12.2017 г. на директора на Преходно жилище - Добрич в състав:

 

Председател: Веселка Станчева Христова – социален работник в Преходно жилище

и членове:

1. Атанаска Иванова Коева – социален педагог в Преходно жилище

2. Каролина Стефанова Йорданова – главен експерт в Д „ХД“

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността социален работник в Преходно жилище - Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

            1.Детелина Илиева Георгиева

2.Радосвета Мирчева Радинова

3.Светльо Янакиев Василев

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

 

Кандидатите се класират както следва:

1. Детелина Илиева Георгиева - 61  точки

2. Радосвета Мирчева Радинова - 39  точки

3.Светльо Янакиев Василев – не се е явил

 

Комисията предлага на Директора на Преходно жилище – Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Детелина Илиева Георгиева на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.

21.04.2021

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект...

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
6.42° C ясно небе
Нагоре