Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Комуналстрой" в частта Приложение Б, определящо числеността на персонала и длъжностното разписание

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в частта Приложение Б, определящо числеността на персонала и длъжностното разписание за срок от 23.02.2018 г. до 26.03.2018 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg. 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

    Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в частта Приложение Б, определящо числеността на персонала и длъжностното разписание

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

     Общинско предприятие „Комуналстрой“ е създадено с Решение № 16-8/31.01.2017г. на Общински съвет град Добрич с основна цел да изпълнява текущи ремонти и поддръжка на общинско имущество (имоти и инфраструктура), както и други строително-ремонтни и монтажни дейности (неотложни или планирани) на общински обекти.

 

1. Причини и мотиви за приемане на Правилника за изменение и допълнение.

     Настоящото предложение се отнася единствено до Приложение Б от Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой” - Добрич, с което се определя числеността на персонала и длъжностното разписание на предприятието. С Решение № 16-8/31.01.2017 г. на Общински съвет град Добрич е приет Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“, структура и числен състав на предприятието. С Решение № 19-6/25.04.2017г. на Общински съвет – гр. Добрич, беше прието увеличение на числеността на персонала на предприятието с 5 строителни работници.

     Както е известно договорът на Община гр. Добрич с фирмата, която осъществява дейностите по ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление на територията на Община гр. Добрич, изтича на 31.03.2018г. и от 01.04.2018г. тези дейности трябва да бъдат поети от ОП „Комуналстрой”. Предвид възникналата нужда от извършване на множество неотложни и планови ремонтни дейности на осветителните мрежи и съоръжения на територията на Община град Добрич и с оглед ограниченият състав на персонала в общинското предприятие е необходимо да се създаде нова щатна бройка служители на длъжност „електротехници за поддръжка на уличното осветление” с 3 нови места.

     Считам, че по този начин дейността на предприятието ще бъде по-качествена, ефективна и по - евтина, тъй като ще се намали необходимостта от външно възлагане за извършване на необходими дейности по ремонт и поддръжка на уличното осветление на територията на града, като ще се действа оперативно, с минимални разходи на времеви и финансови ресурси.

           

2. Цели и очаквани резултати от приемане на измененията.

    С приемането на изменение в правилника, чрез увеличението на числения състав на предприятието, се цели своевременно реагиране на възникнали аварии и възможност за осъществяване на планови ремонти по мрежите и съоръженията за уличното осветление. Очакванията са след въвеждане на промените, значително да се подобри ефикасността и бързината на извършваните дейности.

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

      Необходимите средства за прилагането на измененият правилник са в размер на общо 30 373 лв. за периода от 01.04.2018г. до края на 2018г., описани подробно, както следва:

  • Средства за работна заплата – 24 400 лв.;
  • Средства за осигурителни вноски  – 4 612 лв.;
  • Средства за работно облекло – 930 лв.;
  • Средства за СБКО – 431 лв..

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

      Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой” на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗОС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

     На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

     На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой”. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 26.03.2018 година.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

 

Проект!

РЕШЕНИЕ:

 

     Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във вр. с чл. 52,  ал. 3 от Закона за общинската собственост и на основание чл. 79 от АПК:

  1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП “Комуналстрой“, конкретно Приложение Б от правилника, касаещ длъжностното разписание и числеността на персонала;
  2. Изменя свое Решение № 19-6/25.04.2017г., като в Приложение Б от правилника, се създава нова т.12 „Електротехници за поддръжка на улично осветление” – 3 души, думите „25 щатни бройки” се заменят с „28 щатни бройки”;
  3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи съгласно закона действия.

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Приложение № 1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № Б – старо

 

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ

НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ “КОМУНАЛСТРОЙ”

 

Длъжностно наименование

 

Численост

 

 

Директор

1

1

Главен счетоводител

 

1

2

Касиер-счетоводител

 

1

3

Техник инвест.контрол

 

1

4

Маркировчик

 

3

5

Ел.монтьор

 

2

6

Багерист

 

1

7

Строителни работници

 

8

8

Диспечер МА

 

1

9

Заварчик

 

1

10

Пазачи

 

2

11

Шофьор

 

3

ВСИЧКО:

25

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № Б – ново

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ

НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ “КОМУНАЛСТРОЙ”

 

Длъжностно наименование

 

Численост

 

 

Директор

1

1

Главен счетоводител

 

1

2

Касиер-счетоводител

 

1

3

Техник инвест.контрол

 

1

4

Маркировчик

 

3

5

Ел.монтьор

 

2

6

Багерист

 

1

7

Строителни работници

 

8

8

Диспечер МА

 

1

9

Заварчик

 

1

10

Пазачи

 

2

11

Шофьор

3

12

Електротехници за поддръжка на улично осветление

 

3

ВСИЧКО:

28

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
8.49° C ясно небе
Нагоре