Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Соц. работник" в Преходно жилище

Днес, 26.02.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № РД-5-146 / 22.02.2018 г. на директора на Преходно жилище - Добрич в състав:

Председател: Атанаска Иванова Коева – социален педагог в Преходно жилище

и членове:

1. Детелина Илиева Георгиева- социален работник в Преходно жилище

2. Нели Петрова Желева  – главен експерт „Кадрова политика в Д „ХД“

проведе събеседване с кандидатите за длъжността социален работник в Преходоно жилище - Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

Ивета Здравкова Савова

Петър Димитров Данаилов

Снежана Енева Георгиева

Георги Сименов Йорданов

Радостина Мирославова Борисова        

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

Снежана Енева Георгиева – 70 точки

Радостина Мирославова Борисова – 64 точки

Ивета Здравкова Савова – 61 точки

Петър Димитров Данаилов – 48 точки

Георги Сименов Йорданов – 40 точки

Комисията предлага на директора на Преходно жилище – Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Снежана Енева Георгиева на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
10.49° C облачно
Нагоре