Допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжността "Началник отдел" на отдел "Икономическо развитие и европейски фондове"

към чл. 20, ал. 3

 

 

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Началник отдел“ на отдел „Икономическо развитие

и европейски фондове“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“  при Община град Добрич

(наименование на длъжността)

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

1.3. Автобиография CV формат;

1.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

1.5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител.

1.6. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

1.7. Копие от документ за компютърна грамотност;

1.8. Копие от документ за владеене на английски език /ниво В1/;

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

      Да провежда ефективно общинската политика и стратегия по подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на проекти и програми, в които Община град Добрич участва;

      Да подпомага реализацията на политики и стратегии за развитие на Община град Добрич в сферата на икономическото развитие.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „бакалавър“ или „магистър“;

2.2.2. Най-малко 4 години или минимален ранг за заемане на длъжността ІІІ младши;

2.2.3.  Професионална област, по която е придобито образованието: Професионално направление „Право“ или „Администрация и управление“, или „Икономика“; или област „Технически науки“, или специалност „Информатика“;

2.2.4.Допълнителна квалификация – Компютърна грамотност и свободно ползване на английски език (писмено и говоримо).

2.2.5. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Михаил Михайлов Петров

Да

Да

 

Няма

2. Силвия Илиева Миланова

Не

Не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за свободно ползване на английски език (ниво В1).

3. Илияна Донева Илиева

Да

Да

Няма

4. Даниела Петрова Сивкова - Георгиева

Да

Да

Няма

5 Стелиян Йорданов     Стелиянов

Не

Не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за свободно ползване на английски език (ниво В1).

 

 

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидатите:

 

1. Михаил Михайлов Петров

2. Илияна Донева Илиева

3. Даниела Петрова Сивкова - Георгиева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 19.03.2018г. (понеделник) от 13:30 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала,  ет. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Фестивал на хляба

04.08.2021

На 25 и 26 септември в Добрич ще се проведе петото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“. То ще започне в 16.00 часа на Деня на Добрич и за първи път ще съчетае в едно история, традиция, музика, забавления,...

Фестивал на хляба
ВИЖ ДОБРИЧ
31.6° C ясно небе
Нагоре