Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Работник кухня" в Домашен социален патронаж

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 12.03.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 8 / 06.03.2018 г. на директора на Домашен социален патронаж в състав:

Председател: Ивелина Трифонова Драганова - инженер-технолог ХВП

и членове:

       1. Нели Петрова Желева – гл.експерт „Кадрова политика” в Д”ХД”

 2. Катя Петрова Атанасова – майстор - готвач,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността работник кухня в Домашен социален патронаж.

До събеседване за длъжността са допуснати:

           1.  Веселина Димитрова Петрова

            2. Семра Мюсрет Назиф

            3. Мариела Димитрова Топалова

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

 

1. Веселина Димитрова Петрова – 62 точки

2. Семра Мюсрет Назиф – 45 точки

3. Мариела Димитрова Топалова – 32 точки

Комисията предлага на Директора на Домашен социален патронаж да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Веселина Димитрова Петрова  на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
22.2° C ясно небе
Нагоре