Община Добрич обявява публично обсъждане на допълнение в Правилника за дейността на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните“

Публичното обсъждане се обявява за срок от 3 до 16 юни 2014 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения и мнения на адрес: k_mihaylov@dobrich.bg

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Приемане на допълнение в Правилника за дейността на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните“ гр.Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Правилника за дейността на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните“ гр.Добрич е приет с Ваше решение № 15-2 от 18 декември 2012 година на основание чл.52, ал.3 от ЗОС. С него се урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните”. Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община град Добрич в рамките на предоставените му правомощия. Същото осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, решенията на Общински съвет град Добрич и заповедите на Кмета на Общината.

      

Причини и мотиви за приемане на допълнения в настоящия правилник са следните:

 

От началото на 2013г. Зоопарк Добрич е вече Общинско предприятие. Това обстоятелство обаче ограничава възможностите му за заменяне на животни чрез Договор за заем или Договор за размножителен заем, тъй като разпореждането с общински движими вещи се осъществява с решение на Общински съвет. Към момента в Общинското предприятие има излишни над 10 броя цакели, 8 броя камерунски кози, 3 броя коне на Пржевалски и един брой зубър. Бюджетните средства за храна са ограничени, а консумацията е достатъчно висока. В тази връзка е необходимо редуциране на част от излишните животни. От друга страна е необходимо да се попълнят двойките при лама, кошута на благороден елен и някои видове птици. В бюджета няма заложени средства за закупуване на нови животни. В настоящия случай това може да стане само чрез замяна, като в чл.9, т.7 от настоящия правилник е регламентирано, че директорът няма право да подписва договори с трети лица. Всичко това значително възпрепятства работата на общинското предприятие.

В същото време дейността на ОП ЦЗПЖ попада в обхвата на Закона за биологичното разнообразие, където в чл.65 е уредено, че „условията и редът за попълване, поддържане и обслужване на колекции, с изключение на тези, принадлежащи на физически лица, се определят с актове, издадени от ръководителите на организациите и юридическите лица по чл.60, ал.1” от същия, в случая – Кмета на Община град Добрич.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганите допълнения в правилника:

     - Постигане на по-голяма ефективност при осъществяване дейността на  Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните” с оглед на запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни и запазване на генетичния фонд.

     - Попълване на колекции от редки и защитени видове животни.

 

3. Очаквани резултати от приемане на допълнения в правилника:

Разнообразяване на животинския фонд;
Редуциране на средствата за изхранване;
Облекчаване на процеса по попълване, обновяване и запазване на генетичния фонд.

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от правилника, не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

Предлаганият проект за допълнение в Правилника е разработен в съответствие с Европейското законодателство в областта на биологичното разнообразие, предвид съответствието на основния нормативен акт – Закона за биологичното разнообразие с него. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна, Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици, Директива 2006/105/ЕО на Съвета за адаптиране на Директиви 73/239/ЕИО, 74/557/ЕИО и 2002/83/ЕО и Директива 1999/22/ЕО НА СЪВЕТА от 29 март 1999 година относно държането на диви животни в зоологически градини, в областта на околната среда поради присъединяването на България и Румъния.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост приема следните промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните“ гр.Добрич.

 

§1. В чл. 9, се създава нова т.8 със следният текст:

 

„представя на Кмета на Община град Добрич мотивирано становище за нуждата от заменяне, заемане, даряване или предоставяне/получаване за безвъзмездно ползване на животни във връзка с изпълнението на дейността на предприятието с оглед на запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни и запазване на генетичния фонд. Разпореждането с животни посредством изброените способи се осъществява с договор, сключен от Кмета на Общината, при спазване на разпоредбите на  глава трета, раздел VIII “Опазване на растителни и животински видове извън естествената им среда” от Закона за биологичното разнообразие.”

 

 

ВНАСЯ:

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
7.82° C ясно небе
Нагоре