Обява за възлагане на конкурс за упрвител на "Столове" ЕООД

ОБЯВА

 

На основание Решение № 30 –25 / 30.01.2018 г. на Общински съвет град Добрич, Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица  с нестопанска цел  и Заповед № 222/27.02.2018 г. на Кмета на Община град Добрич се обявява конкурс за възлагане управлението на еднолично търговско дружество със 100 % общинска собственост „Столове“ ЕООД ЕИК 834025865 град Добрич.

1.Необходими документи:

Мотивационно писмо за участие в конкурса;

Документи за завършено образование (образователно квалификационна степен „магистър”), специализации и квалификации (при наличие на такива);

Медицинско свидетелство включително заверено от Психодиспансер;

Свидетелство за съдимост;

Автобиография;   

Препоръки от предишен работодател (ако има такива).

 

Горепосочените документи се представят в 15 /петнадесет/ дневен срок след публикуване на обявата.

Документите се приемат в Деловодството на Община град Добрич. Обявата е публикуване на 21.03.2018 г.

 

2. На допуснатите при провеждане на първия етап кандидати се предоставят следните документи:

      • Удостоверение по Образец №2 - за предоставена възможност да посещава дружеството във връзка подготовката си за конкурса;

      • Копие от Приложение №1 към Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества;

      • Копие на проектодоговора за възлагане на управлението - Образец №6 към Приложение №1;

3. Конкурсът да се проведе в три етапа, както следва:

.1.Първи етап: Допускане по документи;Допускат се кандидатите, представили всички изискуеми документи.

 

3.2 Втори етап: Изготвяне на бизнес план и оценка от Комисията;

Всеки кандидат представя разработен от него бизнес– план в 20-дневен срок след писменото му уведомление за допустимост и го представя в запечатан плик в деловодството на Общината. Кандидатът има право да посещава обекта, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа дневно. Кандидатът, който не е представил бизнес-план не се допуска до участие в конкурса.

3.3 Трети етап: Събеседване с кандидатите;

Събеседването се провежда с преминалите втори етап кандидати в срока посочен в писменото уведомление.

В тридневен срок след приключване на събеседването комисията съставя окончателен протокол за класирането и изпраща писмени уведомления за резултатите от конкурса до всички кандидати.

Със Заповедта на кмета можете да се запознаете тук.

Община град Добрич                   

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
10.07° C облачно
Нагоре