Обява за възлагане на конкурс за упрвител на "Столове" ЕООД

ОБЯВА

 

На основание Решение № 30 –25 / 30.01.2018 г. на Общински съвет град Добрич, Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица  с нестопанска цел  и Заповед № 222/27.02.2018 г. на Кмета на Община град Добрич се обявява конкурс за възлагане управлението на еднолично търговско дружество със 100 % общинска собственост „Столове“ ЕООД ЕИК 834025865 град Добрич.

1.Необходими документи:

Мотивационно писмо за участие в конкурса;

Документи за завършено образование (образователно квалификационна степен „магистър”), специализации и квалификации (при наличие на такива);

Медицинско свидетелство включително заверено от Психодиспансер;

Свидетелство за съдимост;

Автобиография;   

Препоръки от предишен работодател (ако има такива).

 

Горепосочените документи се представят в 15 /петнадесет/ дневен срок след публикуване на обявата.

Документите се приемат в Деловодството на Община град Добрич. Обявата е публикуване на 21.03.2018 г.

 

2. На допуснатите при провеждане на първия етап кандидати се предоставят следните документи:

      • Удостоверение по Образец №2 - за предоставена възможност да посещава дружеството във връзка подготовката си за конкурса;

      • Копие от Приложение №1 към Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества;

      • Копие на проектодоговора за възлагане на управлението - Образец №6 към Приложение №1;

3. Конкурсът да се проведе в три етапа, както следва:

.1.Първи етап: Допускане по документи;Допускат се кандидатите, представили всички изискуеми документи.

 

3.2 Втори етап: Изготвяне на бизнес план и оценка от Комисията;

Всеки кандидат представя разработен от него бизнес– план в 20-дневен срок след писменото му уведомление за допустимост и го представя в запечатан плик в деловодството на Общината. Кандидатът има право да посещава обекта, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа дневно. Кандидатът, който не е представил бизнес-план не се допуска до участие в конкурса.

3.3 Трети етап: Събеседване с кандидатите;

Събеседването се провежда с преминалите втори етап кандидати в срока посочен в писменото уведомление.

В тридневен срок след приключване на събеседването комисията съставя окончателен протокол за класирането и изпраща писмени уведомления за резултатите от конкурса до всички кандидати.

Със Заповедта на кмета можете да се запознаете тук.

Община град Добрич                   

Актуално

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли

03.07.2020

Продължават инициативите от Културния афиш на Община град Добрич при строго спазване на всички притивоепидемични мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването.   КУЛТУРЕН АФИШ за периода 6 юли – 12 юли...

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
20.72° C ниска облачност
Нагоре