Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за срок от 22.03.2018 г. до 23.04.2018 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Иво Пенчев

Председател на Общински съвет град Добрич

 Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № 2-2 от 24 ноември 2015 година на Общински съвет град Добрич бе приет Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Във връзка с приемането на Етичен кодекс на общинските съветници, Правилникът бе изменен и допълнен с решение № 16-26 от 31.01.2017 година на Общински съвет град Добрич.

На 16.03.2018 г., в бр. 24 на в Държавен вестник бе публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), което обуславя настоящото предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

1. Причини и мотиви за приемане на Правилника за изменение и допълнение.

Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация, в съответствие с действащото законодателство.

На 01.03.2018 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, обнародван на 16.03.2018 г., в бр. 24 на Държавен вестник. В изменението на чл. 29а, ал. 1 от Закона се казва: „В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет.” Съгласно ал. 5 на чл. 29а „Организацията на дейността и функциите на звеното се определят в правилника по чл. 21, ал. 3.“


 Промяната в нормативната база налага съответните изменения и допълнения в действащия Правилник.  

2. Цели и очаквани резултати от приемане на измененията.

Съществено условие за оптимална организация в работата на Общинския съвет, на неговите Постоянни и създавани Временни комисии е добрата подготовка, организационно-техническото и административно обслужване на заседанията на Общински съвет и на комисиите. Дейностите са ангажимент и отговорност на секретариата на Общинския съвет. Чрез служителите в звеното се осъществява в голяма степен и взаимодействието на Общински съвет и неговите комисии с общинска администрация. Съгласно до сега действащата нормативна уредба, звеното изпълняваше своите функции като част от структурата на общата администрация в общината.

С приемането на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация вътрешната нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с действащото в Република България законодателство. Ще се засилят ръководните и контролни функции на Председателя на Общински съвет по отношение на административните и организационно-технически дейности на секретариата. Предизвиканата от измененията в ЗМСМА промяна увеличава самостоятелността на звеното и ролята на Председателя за определяне на неговия състав, функции, контрол и оценяване на изпълнението.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

За прилагането на предложените изменения и допълнения на Правилника не са необходими допълнителни финансови и други средства.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури, с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на интернет страницата на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 23.04.2018 година.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

Проект!

РЕШЕНИЕ:

 

              I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 29а, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА одобрява нова структура на общинска администрация, съгласно Приложение № 1, считано от 01.06.2018 година.

              II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА одобрява длъжностно разписание на звено „Секретариат на Общински съвет”, съгласно Приложение № 2.

 

III. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3, чл. 29а от ЗМСМА и чл. 79 от АПК приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, съгласно Приложение № 3.

IV. Служителите на длъжност Главен специалист – Административно обслужване на Общински съвет в отдел „Канцелария и административно обслужване“, дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“ по действащото досега длъжностно разписание, следва да се преназначат в новосформираното звено „Секретариат на Общински съвет“.

V. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

Вносител:

Иво Пенчев

Председател на Общински съвет град Добрич

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 

 

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
7.65° C ясно небе
Нагоре