Обява за свободно работно място за длъжността "Касиер"

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността "Касиер", счетоводство във функция Здравеопазване към Дирекция „Хуманитарни дейности”

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Водене на първични счетоводни документи; контрол по разходване на парични средства; организация, обработка и контрол по заплащането на труда; прилагане на Кодекса на труда, КСО и поднормативните актове към тях; изготвяне на банкови документи за плащания в брой и по банков път; осъществяване дейности по направление ТРЗ и човешки ресурси.

1.2. Цел на длъжността – Обработка на заплати на работници и служители във функция Здравеопазване и изготвяне на платежни документи по тях. Издаване на служебни бележки по искне на служители. Изготвяне на статистически справки и отчети за фонд работна заплата. Подаване на информация в НАП, НОИ и други институции относно трудовите правоотношения и заплащането на труда.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно или висше образование.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Специалност от направление Икономика се счита за предимство.

1.5. Години професионален опит – 2 години професионален опит в област счетоводство, ТРЗ или човешки ресурси.

1.6. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност, работа с програмни продукти, свързани с дейността, добро познаване на Кодекс на труда,  Кодекс за социално осигуряване, ЗЗБУТ, Наредба за работното време, почивките и отпуските, както и други нормативни актове, пряко свързани с работата му.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  Община град Добрич, ул. България № 12, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16.00 часа, в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“.

Лице за контакт: Нели Желева – гл. експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Телефон за контакти: 0882 966 837

4. Краен срок за подаване на документите - 10.04.2018 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок за изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в в сградата на Община град Добрич в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
14.13° C облачно
Нагоре