Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледач" в ЦНСТДУ - 1, 2

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 30.03.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 42 / 23.03.2018 г. на директора на ЦНСТДБУ в състав:

 

Председател: Галина Стефанова Неделчева – специалист социална услуга

    и членове:

1.Нели Петрова Желева – главен експерт „ Кадрова политика” в  Дирекция „Хуманитарни дейности”

2. Деян Недялков Костадинов- педагог в Център за обществена подкрепа 2

3. Валентин Василев Велчев – възпитател в ЦНСТДБУ,

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността детегледач в ЦНСТДБУ 1,2

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1. Галя Василева Станчева

2 . Веска Атанасова Димова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

 

Кандидатите са оценени както следва:

1.  Галя Василева Станчева- 68 точки

2. Веска Атанасова Станчева -  34 точки

 

Комисията предлага на Директора на ЦНСТДБУ 1,2 да сключи трудов договор с Галя Василева Станчева  на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
5° C ясно небе
Нагоре