Окончателни резултати от събедеване за длъжността "Учител" в ДГ № 23 „Звездица

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 04.04.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 201/ 02.04.2018 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“ в състав:

 

Председател: Румяна Илиева – старши учител в ДГ № 23 “Звездица“

и членове:

1. Нели Желева – главен експерт “Кадрова политика“, Д“ХД“

2. Жанета Златева - старши учител в ДГ № 23 “Звездица“,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността “учител“ в ДГ № 23 „Звездица“.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

  1. Даринка Петрова Радева;
  2. Айджан Бирол Ахмедова;

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 60.

 

Кандидатите се класират както следва:

  1. Айджан Бирол Ахмедова – 48 точки;
  2. Даринка Петрова Радева – 13 точки.

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица“ да сключи трудов договор с класирания на първо място участник  Айджан Бирол Ахмедова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
22.51° C предимно облачно
Нагоре