Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документът е публикуван на 23.04.2018 г.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 23.04.2018 г. до 23.05.2018 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

М О Т И В И

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

1. Причини и мотиви за приемане на настоящата Наредба:

Исканата промяна за изменение и допълнение на Глава Трета, чл. 53 от Наредбата, в частта относно услуги, извършвани от ОП „Обреден дом“ гр.Добрич, произтича от необходимостта за предоставяне на гражданите на нови по вид услуги, както и осъвременяване на цените на някои от предоставяните услуги в направление траурна дейност. Промяната ще допринесе за постигане на по-голяма удовлетвореност на гражданите при организиране на погребения и траурни церемонии.

В направление Тъжни обреди се предвижда:

 

 • Въвеждане на нова по вид услуга: Ползване на зала за траурни церемонии

   

  С цел постигане на по-голяма удовлетвореност и удобство на гражданите на града при провеждане на траурни церемонии и поклонения, е необходимо да бъде допълнен асортимента на предлаганите услуги от предприятието, като бъде предоставяна за ползване траурната зала, находяща се в административната сграда на Гробищния парк на град Добрич. Стойността на услугата по предоставянето й е в размер на 24 лв. с ДДС за един час.

   

 • Промяна в цената на услугата: Ползване на хладилна камера

 

С цел повишаване качеството на обслужването на гражданите при организиране на погребения, както и качествено съхранение на тленните останки, оставени за съхранение в хладилната камера, собственост на ОП Обреден дом град Добрич, е необходимо да бъде изменена цената на услугата по предоставянето й, съобразена с разходите за постигането й. Стойността на услугата е 5,16 лв. с ДДС за един час. Цената на услугата към момента е 1,20 лв. с ДДС.

При определянето на размера на услугите са взети предвид видът и обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това и досегашната практика. Прилаган е диференциран подход спрямо различните видове услуги и тяхното потребление.

Цените на услугите се формират съгласно Приложение № 1 - на основа на пълните разходи, направени по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи. Те включват и съответен дял от:

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги;

в/ разходи за управление и контрол.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

 • Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
 • Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
 • Определяне цени на ново разкрити услуги.
 • Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на услугите;
 • Надграждане и развитие на дейностите и предлаганите услуги.

   

  3. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:

 • Регламентиране и разширяване на дейностите, извършвани от ОП Обреден дом;
 • Качествено административно обслужване на гражданите на града;
 • Възстановяване на голяма част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
 • По–голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси и цени на услугите, предоставяни от общината.
 • Запазване на настоящите и привличане на нови потребители на услугите, предоставяни от ОП Обреден дом.  

4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

          За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейскиясъюз и правото на РепубликаБългария:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

§ 1. В чл. 53, в частта Услуги предоставяни от ОП Обреден дом, се правят следните изменения и допълнения:

1.Изменя се точка 20, в частта цена на услугата:

 

Услуга

Мярка

Цена без ДДС

 

 

20.

Ползване на хладилна камера (за 1 час)

лв.

4,30

 2.Създава се нова точка 22 със следния текст:

Услуга

Мярка

Цена без ДДС

 

 

22.

Ползване на зала за траурни церемонии (за 1 час)

лв.

20,00

3.Досегашни точки от 22 до 44 включително, се изменят на точки 23 до 45.

§2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила след публикуването й в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

 

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
7.82° C ясно небе
Нагоре