Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Трудотерапевт" в ЦНСТДМУ

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 19.04.2018 г. комисия, назначена със заповед на Директора на ЦНСТДМУ гр.Добрич № 84 / 16.04.2018 година в състав:

Председател – Красимира Кирова - Гл.експерт „Управление на здр.грижа”и членове

  1. Марияна  Вълкова – Социален работник в ЦНСТДМУ:
  2. Мария Жекова – Домакин – касиер в ЦНСТДМУ,           

проведе събеседване с кандидатите за длъжността трудотерапевт в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания град Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 

  1. Иво Димитров Янев
  1. Наталия Божанова Георгиева
  1. Николай Михайлов Христов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му.  

Кандидатите се класират както следва:

  1. Наталия Божанова Георгиева – 70 точки
  1. Иво Димитров Янев – 57 точки
  1. Николай Михайлов Христов – 32 точки

 

Комисията предлага на директора на ЦНСТДМУ да бъде сключен трудов договор  по чл. 67, ал. 1, т. 1  във връзка с чл.70., ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя  с кандидата Наталия Божанова Георгиева.

 

Актуално

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.

21.04.2021

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект...

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
7.34° C ясно небе
Нагоре