Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник - готвач" в ДГ „Първи юни” №17

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 04.05.2018г., Комисия, назначена със Заповед № 176 / 03.05.2018г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 в състав:

 

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Галина Здр. Донкова –учител в ДГ „Първи юни” №17

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17

3.Дора Минчева – гл. експерт „Предучилищно образование“ при Дирекция „Хуманитарни дейности“ – Община гр. Добрич

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „помощник – готвач“ в ДГ „Първи юни“ №17.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

                          1.Радка Ангелова Илиева

              2. Янка Георгиева Добрева

           

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе шест предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 120. За да участва в класирането всеки кандидат трябва да получи поне 50% от максималния брой точки.

 

Кандидатите се класират, както следва:

 

            1. Янка Георгиева Добрева – 80 точки

 

                        2. Радка Ангелова Илиева – 61 точки

 

Комисията предлага на Директора на ДГ „Първи юни” №17да сключи трудов договор с класираният на първо място участник    Янка Георгиева Добрева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич

14.05.2021

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за...

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.94° C предимно облачно
Нагоре