Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Шофьор" в Детска млечна кухня

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 19.06.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 27 / 13.06.2018 г. на директора на Детска млечна кухня в състав:

Председател: Валентина Енчева Георгиева – Технолог в ДМК

и членове:

1. Красимира Димитрова Кирова – Главен експерт в Дирекция „ ХД“

2. Румяна Димова Стоянова – ЗАС  в ДМК

3. Мариана Тодорова Панчева  – Главен готвач в ДМК,

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността шофьор в Детска млечна кухня.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1.Кирчо Димитров Киров

2.Веселин Йорданов Желев

3.Радослав Иванов Иванов

4.Димитър Неделчев Неделчев

5.Жечо Димов Желязков

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатите се класират както следва:

1.Радослав  Иванов Иванов        -    100 точки

2.Веселин  Йорданов Желев       -      98 точки

3.Кирчо  Димитров Киров           -      86 точки

4.Жечо  Димов Желязков             -     78 точки

5.Димитър Неделчев Неделчев   -      75 точки

 

Комисията предлага на Директора на Детска млечна кухня да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Радослав Иванов Иванов на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

Заповед на кмета на Добрич относно работата на Дневните центрове на територията на града

03.08.2020

  ЗАПОВЕД №1073 Град Добрич, 03.08.2020 г.    На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-446/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с влошената...

Заповед на кмета на Добрич относно работата на Дневните центрове на територията на града
ВИЖ ДОБРИЧ
17.85° C предимно ясно
Нагоре