Обява за Конкурс за Управител на „Диагностично-консултативен център-II-Добрич” EООД

Обявата е публикувана на 21.06.2018 г.

Община град Добрич по реда и при спазване на изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ (Обн. ДВ. бр. 55/2000 г. от 7 Юли 2000 г., последно изм. и доп. ДВ. Бр. 50 от 1 Юли 2016 г.), Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на основание № 34 –31 / 29.05.2018 г. на Общински съвет град Добрич,

 

О Б Я В Я В А :

 

            Конкурс за Управител на „Диагностично-консултативен център-II-Добрич” EООД .

 

 1.  Изисквания към кандидатите за управител :

   

  - да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  -  да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

                                                                                

 1. За участие в конкурса кандидатите за управител следва да притежават следните документи:
 • заявление (мотивационно писмо) за участие в конкурса;
 • копие от документ за завършено образование, квалификация, специализации и др.;
 • препис - извлечение от трудовата книжка;
 • свидетелство за съдимост;
 • медицинско свидетелство;
 • автобиография с хронологична последователност на заеманите от кандидата длъжности;
 • програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

      

  1. Заявлението за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават от кандидатите в запечатан плик и се завеждат в деловодството на Община град Добрич.
  2. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период се предоставя едновременно с документите за участие в конкурса в отделен запечатан плик.
 1. Документите се подават в деловодството на Община град Добрич в срок до 17:00 часа на 20.07.2018 г.
 2. Кандидатите за управители могат да получат достъп до документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала от 09.07.2018 г. до 20.07.2018 г. от 09:00 до 16:00 часа в сградата на лечебното заведение, след представяне на депозирано писмо в деловодството на Община град Добрич, с което изразяват намерение за участие в конкурса.
 3. Темите за събеседване за избор на управител на „Диагностично-консултативен център-II-Добрич” EООД са:
 • Приоритети и задачи на лечебното заведение – кратък анонс на представената програма за развитие на лечебното заведение;
 • Нормативни документи прилагани в ежедневната работа на лечебното заведение;
 • Възможности и заплахи за вземане на управленски решения в контекста на съвременните предизвикателства в системата на здравеопазването;
 • Мотиви за кандидатиране за управител на лечебно заведение;
 • Кариерно развитие, като управител на лечебното заведение;
 • Конкретни лостове и мерки за увеличаване на приходите на лечебното заведение съпоставими с етичния кодекс и действащото законодателство в Република България.

                                    

  Конкурсът да се проведе в три етапа, както следва:

  - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

  - представяне от кандидатите на програма за развитието на дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

  - събеседванет с кандидатите  - ще се проведе в Малката заседателната зала на Община град Добрич на 27.07.2018 г. от 13:00 часа.

   

  Йордан ЙОРДАНОВ

  Кмет на община град Добрич  

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
2.72° C облачно
Нагоре