Обява за длъжността "Рехабилитатор" в Дом стари хора

Обявление

 

Дом стари хора – гр. Добрич обявява свободно място за длъжността

”рехабилитатор” в специализираното заведение.

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  1.1. Област на дейност: социални услуги

  1.2. Цел на длъжността: терапевтична работа със стари хора и хора с увреждания.Организира и провежда рехабилитационни мероприятия на домуващите в ДСХ.Определя формите, методите, средствата и дозировката на ЛФК, съобразно предписанията на лекарите. Провежда групови и индивидуални процедури, като следи резултатите и води необходимата документация. Участва в организирането и провеждането на екскурзии и спортни празници, културни развлечения в и извън дома.

  1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование - висше, степен „бакалавър”

  1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието -  рехабилитатор

  1.5. Години професионален опит: професионалния опит по специалността е предимство;

  1.6.Допълнителни изисквания:  умения за работа в екип, способност да планира и организира работата си, познаване на нормативни и поднормативни документи, позитивна нагласа за работа със стари хора и инвалиди.

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

               2.1. Заявление за участие (свободна форма);

               2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

               2.3.  Автобиография;

              2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

              3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дом за стари хора, ул. “Лозята първи път“ № 2,  стая на директор, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

Телефон за контакти: 0888897812

     4.Краен  срок за подаване на документите: 27.07.2018 г. включително

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. Чл.68, ал. 1, т. 3 от КТ, със срок на изпитване шест месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
22.51° C предимно облачно
Нагоре