Обява за длъжността "Директор" на детска градина № 8 „Бодра смяна" и детска градина №23 „Звездица“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на  чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5  от Закона за предучилищно образование и Заповед № 832/ 19.07.2018 г. на Кмета на Община град Добрич

 

 

 О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 „БОДРА СМЯНА” И ДЕТСКА ГРАДИНА № 23 „ЗВЕЗДИЦА“ – ГРАД ДОБРИЧ

 

І. Изисквания за длъжността:

 

1. Характер на работата: Директорът на общинската детска градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър";

2.2. Професионално направление – да притежават специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител";

2.3. Професионален опит – 5 години учителски трудов стаж.

2.4. Да са български граждани; граждани на друга държава, членка на Европейския съюз; чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;продължително пребиваващи в страната чужди граждани-със съгласие на началника на регионалното управление по образование; дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани;

2.5. Не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

2.6. Да не са поставени под запрещение;

2.7. Да не са лишавани от право да упражняват професията;

2.8. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист;

2.9. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

 

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

3. 1. Академични компетентности:

3. 1.1. Първоначална професионална подготовка;

3.1.2. Учене през целия живот;

3.2. Организационни компетентности;

3.3. Управление на ресурси;

3.4. Комуникативни компетентности:

3.4.1. Умение за сформиране на екип и работа в екип;

3.4.2. Умения за работа с родители и други заинтересовани лица;

3.5. Административни компетентности.

 II. Необходими документи за участие в конкурсa:

1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община град Добрич (свободна форма).

2.   Документ за самоличност (за справка).

3.   Автобиография (CV формат).

4. Документ за придобита образователно-квалификационна стапен, учителска правоспособност и допълнителна квалификация.

5. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1-6 от заповедта;

6. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж (копия).

7.   Карта за предварителен медицински преглед, включително за липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист /оригинал/.

8.   Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

9.  Други документи за образование и квалификация, в т.ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежава такива (копия).

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

На кандидатите или на пълномощниците им се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

ІІІ.Начин на провеждане на конкурса:

1.   Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Писмен изпит – тест;

1.3. Интервю.

 

2. Допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, назначена с моя заповед.

3. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

4.   Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

5.  Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата и часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

6. На първия етап от конкурса комисията проверява допустимостта на кандидатите до следващия етап на база подадените документи.

7. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на предучилищното образование и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността „директор" на общинска детска градина.

8. Председателят на комисията, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

9. След попълване тестът се поставя в плик голям формат, а в плик малък формат всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име.

10. След приключване на втория етап от изпита комисията проверява писмените работи и председателят на комисията уведомява писмено всички кандидати за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати се съобщават и датата, мястото и часа на провеждането му.

11. Интервюто се провежда по определен график, като допуснатите  кандидати се подреждат по азбучен ред.

12. Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

 

IV. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в деловодството на община град Добрич, адрес: гр. Добрич, ул. „България" № 12, в срок до 21.08.2018 г. включително, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1. Лице за контакт –Дияна Борисова, директор дирекция „Хуманитарни дейности", тел: 089 999 1828.

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
22.02° C ясно небе
Нагоре