Допуснати до събеседване и оценка на бизнес - план кандаидати за длъжността "Управител" на "Столове"ЕООД

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 20.04.2018 г. Комисия, назначена със Заповед № 222/27.02.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

            Председател:  Росица Йорданова – Зам.-кмет ИРЕФ на Община град Добрич

            Секретар:  Петър Андреев Енев – Директор  на Дирекция   ИРЕФОП

и членове:

1. Янка Георгиева Димитрова – правоспособен юрист в общинска администрация

2. Д-р Камелия Койчева – Председател на ПК „Наука, образование“

3. Нивелин Радичков – Председател на ПК „Търговия, услуги и туризъм“

4. Иван Тонев – общински съветник от ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост“

проведе работно заседание - Първи етап от подбора –  проверка допустимостта на кандидатите  до  участие в конкурса за Управител на „Столове“ ЕООД, ЕИК 834025865

За участие в конкурса документи са  подадени от :

  1. Тодорка Макарова
  2. Стоян Стоянов

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата , комисията

РЕШИ

  1. Окончателно се допускат до по – нататъшно участие в конкурса за Управител на „Столове“ ЕООД, ЕИК 834025865
  • ТодоркаТодорова Макарова – Кирчева
  • Стоян Петров Стоянов
  1. Допуснатите кандидати да се информират съгласно  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към НАРЕДБАТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ И СДРУЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ , спазвайки реда и условията за провеждане на конкурса .
  2. Заседанието за оценка на разработените бизнес – планове на допуснатите кандидати за управлението на „Столове” ЕООД, които следва да бъдат представени в 20-дневен срок след писменото им уведомление за допустимост  в деловодството на Общината, ще се проведе в кабинета на Зам. Кмет Росица Йорданова - Председател на  конкурсната комисия, като датата и часа ще бъдат допълнително съгласувани.
  3. Гласували „за” 6 / шест / от присъстващите 6 /шест/  членовете на комисията.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg.

 

 

 

 

Актуално

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество

26.01.2022

С поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на победата (паметник на ген.-лейтенант А. Е. Цимерман) на 27 януари от 11.00 ч. Добрич ще отбележи своето освобождение от османско владичество. Церемонията включва заупокойна...

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
° C
Нагоре