Оценка на Бизнес - план на допуснатите кандидати за длъжността "Управител" на "Столове"ЕООД

П Р О Т О К О Л  № 2

 

         Днес, 19.06.2018г. комисия  назначена със Заповед № 222 / 27.02.2018г. на Кмета на Община град Добрич в състав,

 

            Председател:  Росица Йорданова – Зам.-кмет ИРЕФ на Община град Добрич

           

Секретар:  Петър Андреев Енев – Директор  на Дирекция   ИРЕФОП

и Членове:

1. Янка Георгиева Димитрова – правоспособен юрист в общинска администрация

2. Д-р Камелия Койчева – Председател на ПК „Наука, образование“

3. Нивелин Радичков – Председател на ПК „Търговия, услуги и туризъм“

4. Галин Иванов – общински съветник от ПК “Търговия, услуги и туризъм

5. Иван Тонев – общински съветник от ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост“

 

проведе работно заседание във връзка с оценка на представения Бизнес план   от кандидатите за  участие в конкурса за Управител  на  “  Столове ” ЕООД.

  1. След извършеният преглед и оценка на Бизнес Плана депозиран в указания срок, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към НАРЕДБАТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ И СДРУЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ , от Кандидата Стоян Петров Стоянов,

 от членовете на комисията, бяха взети следните решения, спазвайки реда и условията за провеждане на конкурса                                                          

                                                 РЕШЕНИЯ:

 

  1. Заседанието  за  събеседване с  кандидата  за  Управител на  “Столове” ЕООД  да се проведе  на  20.06.2018г. / Сряда /  от 16:00 часа, в кабинета на Зам.кмет Росица Йорданова- Председател на  конкурсната комисия.
  2. Комисията задължава  секретаря  да уведоми   кандидата  за датата, мястото и часа на събеседването.

     

Актуално

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.

21.04.2021

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект...

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
7.34° C ясно небе
Нагоре