Окончателни резултати за "Управител" на "Столове' ЕООД

 

П Р О Т О К О Л  № 3

 

         Днес, 20.06.2018г. комисия  назначена със Заповед № 222 / 27.02.2018г  на Кмета на Община град Добрич в състав :

 

 

Председател : Росица Йорданова - Зам. кмет ИРЕФ  на Община град Добрич;

 

 

Секретар:       Петър Енев – Н-к отдел  в Дирекция ИРЕФОП ;

 

          и Членове:

Секретар:  Петър Андреев Енев – Директор  на Дирекция   ИРЕФОП

и Членове:

1. Янка Георгиева Димитрова – правоспособен юрист в общинска администрация

( Резервен член – Цветелина Тончева Енчева- правоспособен Юрист в общинска администрация );

2. Д-р Камелия Койчева – Председател на ПК „Наука, образование“

3. Нивелин Радичков – Председател на ПК „Търговия, услуги и туризъм“

4. Галин Иванов – общински съветник от ПК “Търговия, услуги и туризъм

5. Иван Тонев – общински съветник от ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост“

       

 

проведе работно заседание и събеседване  с кандидатите за  участие в конкурса за Управител  на  “ СТОЛОВЕ ” ЕООД.

 

 

След приключване на събеседването и оценка от членовете на комисията на  всеки един от кандидатите  и  обобщаване на резултатите с оценките от Бизнес- плановете  бяха взети следните,

                                             

                     

                      РЕШЕНИЯ:

 

 

1. Класира на първо място – Стоян Петров Стоянов за управител на Столове” ЕООД, получил общ  бал  9.27 точки  за разработения от него Бизнес план и събеседването,  съгласно представените и  подписани Карти за оценка на Бизнес плана / Образец № 3  към Приложение №1 от НАРЕДБАТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ И СДРУЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ( „НАРЕДБАТА“)/, Карти за оценка на събеседването/ Образец № 4  към Приложение №1 от „Наредбата“/ и Карта за обобщена оценка на резултатите / Образец № 5 към Приложение №1 от „Наредбата“ /  от  членовете на комисията.

 

2. Предлага на Кмета да утвърди настоящият протокол с резултатите от класирането на  конкурсната комисия и да сключи договор с кандидата, който е класиран на първо място.

 

3. Комисията задължава  Секретаря на комисията  да уведоми писмено  кандидата  за окончателните резултати от класирането.

 

                                                 

 

 

Актуално

Община Добрич осигурява минерална вода в горещите дни

28.07.2021

Неуморните доброволци от Младежкия център отново с в помощ на гражданите на Добрич. Пред Народно читалище „Йордан Йовков – 1870“ младите хора днес и утре в обедните часове ще раздават безплатно минерална вода за...

Община Добрич осигурява минерална вода в горещите дни
ВИЖ ДОБРИЧ
28.46° C ясно небе
Нагоре