Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Социален работник" в Дом стари хора

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 31.07.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 40 / 30.07.2018 г. на директора на Дом стари хора в състав:

 

Председател: Виолета Русенова – ст.мед.сестра в ДСХ

и членове:

1. Нели Желева-гл.експерт ”Кадрова политика” в ДХД

2. Недка Димитрова-трудотерапевт в ДСХ

3. Боряна Костадинова-инструктор-хранене в ДСХ,

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността социален работник в ДСХ.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

             1.  Надежда Георгиева Стоянова

             2.  Иво Димитров Янев

 3.  Красимира Филипова Хаджиева

             4.  Симеон Вълчев Николов

 1. Деяна Георгиева Андонова
 2. Дарина Желязкова Иванова
 3. Милена Христова Михайлова
 4. Недко Пеев Георгиев
 5. Ивайло Йорданов Петров

           

            Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседване не се яви Ивайло Йорданов Петров.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

 

Кандидатите се класират както следва:

 1. Милена Христова Михайлова-85 точки
 2. Красимира Филипова Хаджиева-81 точки
 3. Дарина Желязкова Иванова-69 точки
 4. Надежда Георгиева Стоянова-67 точки
 5. Симеон Вълчев Николов-54 точки

5.   Иво Димитров Янев-54 точки

 1. Недко Пеев Георгиев-48 точки
 2. Деяна Георгиева Андонова-31 точки

 

Комисията предлага на Директора на Дом стари хора да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Милена Христова Михайлова , на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда,  в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.

21.04.2021

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект...

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
7.34° C ясно небе
Нагоре