Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Рехабилитатор" в Дом стари хора

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 31.07.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 41 / 30.07.2018 г. на директора на Дом стари хора в състав:

 

Председател: Виолета Русенова – ст.мед.сестра в ДСХ

и членове:

1. Нели Желева-гл.експерт ”Кадрова политика” в ДХД

2. Недка Димитрова-трудотерапевт в ДСХ

3. Боряна Костадинова-инструктор-хранене в ДСХ,

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността рехабилитатор в ДСХ.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

             1.  Мариян Атанасов Янакиев

             2.  Зейнеб Реджебова Мустафова

 

             Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

 

Кандидатите се класират както следва:

  1. Мариян Атанасов Янакиев-81 точки
  2. Зейнеб Реджебова Мустафова-77 точки

 

Комисията предлага на Директора на Дом стари хора да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Мариян Атанасов Янакиев , на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда,  в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
10.63° C облачно
Нагоре