Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Директор" на ДГ №8 и ДГ № 23

от заседание на Комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса за заемане на длъжността „директор” на детска градина № 8 „Бодра смяна“ и Детска градина № 23 „Звездица“ в Община град Добрич, обявено със Заповед № 832 от 19.07.2018 г. на Кмета на Община град Добрич

Днес, 22.08.2018 г., комисия в състав:

Председател: Д-р Емилия Баева – зам.-кмет Хуманитарни дейности в Община град Добрич, представител на Общината в Обществения съвет на Детска градина № 8 „Бодра смяна“

Членове:

1. Камелия Койчева – общински съветник, председател на ПК „Наука, образование“, Общински съвет град Добрич

2. проф. д-р Димитринка Каменова – директор на департамент за модерни обучителни методи,   Висше училище по мениджмънт

3. Росица Маркова – главен юрисконсулт на Община град Добрич

4. Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в ДХД, Община град Добрич

определена със заповед № 960 от 21.08.2018 г. на Кмета на Община град Добрич:

 

І. Констатира, че в срока за подаване на заявленията до 21.08.2018 г., определен в раздел V от цитираната по-горе заповед, са подадени 4 броя заявления за участие в конкурсната процедура. Няма подадени заявления след посочения срок.

Кандидатитe подали заявления в предвидения срок са:

1. Кристина Атанасова Фотева, заявление вх. № 94К-00-325/09.08.2018 г.  

2. Дора Иванова Минчева, заявление вх. № 94Д-00-636/15.08.2018 г.

3. Оксана Петкова Иванова, заявление вх. № 94О-00-25/20.08.2018 г.

4. Силвия Манолова Иванова, заявление вх. 94С-00-768/21.08.2018 г.

 

ІI. Разгледа постъпилите в Община град Добрич заявления на кандидатите и придружаващите ги документи за участие в конкурса, с цел да прецени дали кандидатите са представили всички необходими документи в съответствие с раздел IV Необходими документи за участие в конкурса съгласно Заповед № 832 от 19.07.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, с която са обявени конкурсите за длъжността „директор” на детска градина в Община град Добрич и дали те удостоверяват изпълнението на посочените в раздел II Изисквания към кандидата за заемане на длъжността.

ІІI. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

За Детска градина № 8 „Бодра смяна“

- Оксана Петкова Иванова

- Силвия Манолова Иванова

 

За Детска градина № 23 „Звездица“

- Дора Иванова Минчева

- Оксана Петкова Иванова

- Силвия Манолова Иванова

 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, мястото и началния час на провеждане на втори етап от конкурса – писмен изпит - тест.

 

2. Не допуска до участие в конкурса следният кандидат:

 

За Детска градина № 8 „Бодра смяна“

Кристина Атанасова Фотева

Основание за недопускане: В картата за предварителен медицински преглед не е удостоверена липсата на заболяванията  по чл. 2, т. 9 от Наредба № 4 за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

В срок до края на работния ден на 22.08.2018 г. комисията да уведоми писмено недопуснатите кандидати за съображенията за отказа.

Актуално

Публичен отчет за 2021 година

28.01.2022

Кметът на Добрич Йордан Йорданов и кметският екип представиха публично отчета за управление за 2021 г. Община град Добрич публикува отчетите по ресори, за да може гражданите на Добрич да се запознаят с тях. Отчет на д-р Емилия...

Публичен отчет за 2021 година
ВИЖ ДОБРИЧ
7.05° C разкъсана облачност
Нагоре