Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Директор" на ДГ №8 и ДГ № 23

от заседание на Комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса за заемане на длъжността „директор” на детска градина № 8 „Бодра смяна“ и Детска градина № 23 „Звездица“ в Община град Добрич, обявено със Заповед № 832 от 19.07.2018 г. на Кмета на Община град Добрич

Днес, 22.08.2018 г., комисия в състав:

Председател: Д-р Емилия Баева – зам.-кмет Хуманитарни дейности в Община град Добрич, представител на Общината в Обществения съвет на Детска градина № 8 „Бодра смяна“

Членове:

1. Камелия Койчева – общински съветник, председател на ПК „Наука, образование“, Общински съвет град Добрич

2. проф. д-р Димитринка Каменова – директор на департамент за модерни обучителни методи,   Висше училище по мениджмънт

3. Росица Маркова – главен юрисконсулт на Община град Добрич

4. Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в ДХД, Община град Добрич

определена със заповед № 960 от 21.08.2018 г. на Кмета на Община град Добрич:

 

І. Констатира, че в срока за подаване на заявленията до 21.08.2018 г., определен в раздел V от цитираната по-горе заповед, са подадени 4 броя заявления за участие в конкурсната процедура. Няма подадени заявления след посочения срок.

Кандидатитe подали заявления в предвидения срок са:

1. Кристина Атанасова Фотева, заявление вх. № 94К-00-325/09.08.2018 г.  

2. Дора Иванова Минчева, заявление вх. № 94Д-00-636/15.08.2018 г.

3. Оксана Петкова Иванова, заявление вх. № 94О-00-25/20.08.2018 г.

4. Силвия Манолова Иванова, заявление вх. 94С-00-768/21.08.2018 г.

 

ІI. Разгледа постъпилите в Община град Добрич заявления на кандидатите и придружаващите ги документи за участие в конкурса, с цел да прецени дали кандидатите са представили всички необходими документи в съответствие с раздел IV Необходими документи за участие в конкурса съгласно Заповед № 832 от 19.07.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, с която са обявени конкурсите за длъжността „директор” на детска градина в Община град Добрич и дали те удостоверяват изпълнението на посочените в раздел II Изисквания към кандидата за заемане на длъжността.

ІІI. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

За Детска градина № 8 „Бодра смяна“

- Оксана Петкова Иванова

- Силвия Манолова Иванова

 

За Детска градина № 23 „Звездица“

- Дора Иванова Минчева

- Оксана Петкова Иванова

- Силвия Манолова Иванова

 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, мястото и началния час на провеждане на втори етап от конкурса – писмен изпит - тест.

 

2. Не допуска до участие в конкурса следният кандидат:

 

За Детска градина № 8 „Бодра смяна“

Кристина Атанасова Фотева

Основание за недопускане: В картата за предварителен медицински преглед не е удостоверена липсата на заболяванията  по чл. 2, т. 9 от Наредба № 4 за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

В срок до края на работния ден на 22.08.2018 г. комисията да уведоми писмено недопуснатите кандидати за съображенията за отказа.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
10.49° C облачно
Нагоре