Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Директор" на ДГ №8 и ДГ № 23 (Протокол 2)

Днес, 30.08.2018 г., комисия в състав:

Председател: Д-р Емилия Баева – зам.-кмет Хуманитарни дейности в Община град Добрич, представител на Общината в Обществения съвет на Детска градина № 8 „Бодра смяна“

Членове:

1. Камелия Койчева – общински съветник, председател на ПК „Наука, образование“, Общински съвет град Добрич

2. проф. д-р Димитринка Каменова – директор на департамент за модерни обучителни методи,   Висше училище по мениджмънт

3. Росица Маркова – главен юрисконсулт на Община град Добрич

4. Янка Димитрова – юрисконсулт в Община град Добрич,

определена със заповед № 960 от 21.08.2018 г. на Кмета на Община град Добрич: констатира следното:

1. Констатира, че на 23.08.2018 г. в Община град Добрич с вх. № 94К-00-325#2, в законоустановения съгласно чл. 93, ал. 2 от Кодекса на труда срок, е постъпило възражение от Кристина Атанасова Фотева – кандидат за участие в конкурса за директор на Детска градина № 8 „Бодра смяна“. Кметът на Община град Добрич в качеството си на работодател се е запознал с представените от кандидата документи в посочения в обявлението срок за кандидатстване с вх. № 94К-00-325/09.08.2018 г. и с обстоятелствата, описани в постъпилото възражение. Въз основа на преценката си Кметът е приел представения от кандидата документ, удостоверяващ липса на заболяване по чл. 2, т. 9 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист и допуска Кристина Атанасова Фотева до участие в конкурса за директор на Детска градина № 8 „Бодра смяна“.

2. Всички допуснати кандидати: Кристина Фотева, Дора Минчева, Оксана Иванова и Силвия Иванова трябва да се явят на 03.09.2018 г. в 10.00 часа за решаване на тест в Община град Добрич, малка заседателна зала, етаж ІІ.

3. Председателят на комисията да уведоми допуснатите кандидати за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.66° C ясно небе
Нагоре