Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ №10 "Слънчице"

Днес, 07.09.2018 г., комисия, назначена със Заповед № 323-91/03.09.2018 г. на директора на Детска градина № 10 „Слънчице“ в състав:

Председател:Цветелина Руменова Димитрова – Генчева- учител в ДГ№10 „Слънчице“

и членове:

1. Нели Петрова Желева-гл.експерт “Кадрова политика“

2. Маринела Василева Пенчева -  старши учител в ДГ№10 „Слънчице“

се събра  и проведе  втория етап от подбора- събеседване с допуснатите кандидати за длъжността учител в Детска градина № 10 „Слънчице“ :

Илияна Йовчева Ставрева

Гергана Тошкова Колева

Йорданка Георгиева Аурелова

Искра Николаева Славова

Мартина Руменова Гушева

Гергана Ивелинова Георгиева

Деница Ивелинова Димитрова

Елена Костадинова Костова

Андриана Живкова Андреева

Диана Георгиева Карагеоргиева

Десислава Иванова Керанова

Павлинка Стефанова Иванова

Росица Веселинова Великова

Ивелина Иванова Неделчева

Комисията оцени качествата на явилите се кандидати въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член на комисията вписа  своята оценката на всеки от зададените въпроси  по 5-то балната система във формуляр – Приложение № 1 / приложени към протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат/ Приложение № 2/, веднага след приключване на събеседването.

 Явилите се кандидати се класират, както следва:

Йорданка Георгиева Аурелова  - 58 точки

Гергана Тошкова Колева -49  точки

Росица Веселинова Великова – 47 точки

Десислава Иванова Керанова -40 точки

Деница Ивелинова Димитрова – 39 точки

Диана Георгиева Карагеоргиева- 38 точки

Гергана Ивелинова Георгиева -38 точки

Павлинка Стефанова Иванова – 37 точки

Мартина Руменова Гушева- 33 точки

Искра Николаева Славова - 29 точки

На събеседване  не се явиха:

Илияна Йовчева Ставрева

Елена Костадинова Костова

Андриана Живкова Андреева

Ивелина Иванова Неделчева

 

Комисията предлага на директора на ДГ №10 „Слънчице” да сключи трудов договор с класираните на първо и второ място кандидати: Йорданка Георгиева Аурелова и Гергана Тошкова Колева на основание  чл.67, ал.1, т.1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.43° C ясно небе
Нагоре