Окончателни резултати от конкурс за длъжността "Директор" на ДГ №8 и ДГ №23

Днес, 04.09.2018 г., комисия, назначена със Заповед № 962/21.08.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Д-р Емилия Баева – зам.-кмет Хуманитарни дейности в Община град Добрич, представител на Общината в Обществения съвет на Детска градина № 8 „Бодра смяна“

ЧЛЕНОВЕ:

1. Д-р Камелия Койчева – общински съветник, председател на ПК „Наука, образование“, Община град Добрич

2. Проф. д-р Димитринка Каменова – директор на департамент за модерни обучителни методи  Висше училище по мениджмънт

3. Росица Маркова – главен юрисконсулт на Община град Добрич

4. Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в ДХД, Община град Добрич

Комисията проведе третия етап от конкурсната процедура - интервю с явилите се кандидати за длъжността „директор” на Детска градина № 8 „Бодра смяна“ и Детска градина № 23 „Звездица“ в Община град Добрич. Кандидатите бяха запознати с начина на провеждане на интервюто и със системата за определяне на резултатите.

Комисията проведе интервюто с допуснатите кандидати в съответствие с изискванията, определени в Заповед № 960 от 21.08.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. С оглед равнопоставеност на кандидатите всеки член на конкурсната комисия зададе еднакви въпроси, като извърши преценка по 5-степенна скала на професионалните и деловите им качества. Въз основа на отговорите на кандидатите всеки член на конкурсната комисия попълни оценъчна карта № 1.

Вследствие на извършеното оценяване, комисията вписа в оценъчна карта № 2 получения резултат от интервюто на всеки кандидат, който е сбор от оценките на отделните членове на комисията с точност до единица.

Окончателният резултат на всеки кандидат от проведения конкурс се формира като сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и на интервюто, оформени в оценъчна карта № 3.

Окончателните резултати от проведения конкурс за „директор“ на Детска градина № 8 „Бодра смяна“ са:

 

 

Име, Презиме, Фамилия

 

ТЕСТ

ИНТЕРВЮ

Окончателен резултат

Класиран кандидат

Брой верни отговора

Точки

Допуснат до интервю

Точки

Кристина Атанасова Фотева

42

42

ДА

111

153

ДА/НЕ

Оксана Петкова Иванова

31

31

ДА

80

111

ДА/НЕ

Силвия Манолова Иванова

42

42

ДА

105

147

ДА/НЕ

 

Конкурсната комисия класира кандидатите, които са получили резултат най-малко 30 точки на теста и най-малко 75 точки на интервюто, както следва:

На първо място:

Кристина Атанасова Фотева

153

           

На второ място:

Силвия Манолова Иванова

147

 

На трето място:

Оксана Петкова Иванова

111

 

Окончателните резултати от проведения конкурс за „директор“ на Детска градина № 23 „Звездица“ са:

 

 

Име, Презиме, Фамилия

 

ТЕСТ

ИНТЕРВЮ

Окончателен резултат

Класиран кандидат

Брой верни отговора

Точки

Допуснат до интервю

Точки

Дора Иванова Минчева

45

45

ДА

119

164

ДА/НЕ

Оксана Петкова Иванова

31

31

ДА

78

109

ДА/НЕ

Силвия Манолова Иванова

42

42

ДА

114

156

ДА/НЕ

 

Конкурсната комисия класира кандидатите, които са получили резултат най-малко 30 точки на теста и най-малко 75 точки на интервюто, както следва:

На първо място:

Дора Иванова Минчева

164

           

На второ място:

Силвия Манолова Иванова

156

 

На трето място:

Оксана Петкова Иванова

109

 

Резултатите от конкурса на преминалите двата етапа кандидати да се съобщят в 3-дневен срок от приключването на конкурса, с писмо (лично или с обратна разписка) или по електронната поща.

В 3-дневен срок от приключването на конкурса цялата събрана в хода на конкурсната процедура документация, се представя на Кмета на Община град Добрич.

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли

14.07.2020

З А П О В Е Д   № 936   гр. Добрич, 13.07. 20 20 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от...

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
13.22° C ясно небе
Нагоре