Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 23 „Звездица“

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 18.09.2018 г. в 13.,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 5./ 17.09.2018 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател:  – Недка Мирчева-старши учител, детска градина ст. учител в ДГ № 23;

и членове:

                        1.Йорданка Желева - ЗАС в детска градина

            2.Несрин Йълмаз - Ст. Експерт в Дирекция”Хуманитарни дейности”

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник- възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“.

 

Документи за участие са подадени от:

1.Галина Пламенова Георгиева;

2.Десислава Миткова Гроздева;

3.Марияна Петрова Николова;

4.Росинка Миткова Михайлова- Иванова;

5.Красимира Стоянова Маринова;

6.Румена Калчева Митева;

7.Тонка Георгиева Йорданова;

8.Станислава Жечева Стоянова;

9.Марияна Христова Петрова;

10. Светла Славова  Петкова;

11.Миглена Василева Иванова;

12. Нели Георгиева Господинова;

13.Елена Светлинова Спасова;

14.Росица Петкова Михалева.

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

1.Галина Пламенова Георгиева;

2.Десислава Миткова Гроздева;

3.Росинка Миткова Михайлова - Иванова;

4.Тонка Георгиева Йорданова;

5.Станислава Жечева Стоянова;

6.Марияна Христова Петрова;

7.Светла Славова  Петкова;

8 Нели Георгиева Господинова;

       9. Елена Светлинова Спасова;

       10. Росица Петкова Михалева

 

 Недопуснати кандидати:

1.Марияна Петрова Николова – не е представено  копие от документ удостоверяващ продължителността и областа на професионалния опит;

2. Красимира Стоянова Маринова - не е представено  копие от документ удостоверяващ продължителността и областа на професионалния опит;

3. Румена Калчева Митева- не е представено  копие от документ удостоверяващ продължителността и областа на професионалния опит;

4. Миглена Василева Иванова - не е представено  копие от документ за придобита образователнo- квалификационна степен.

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 19.09.2018 г. от 8,30 ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Подписи на членовете на комисията:

 

Председател:  – Недка Мирчева-старши учител, детска градина ст. учител в ДГ № 23;

 

 

1. Йорданка Желева- ЗАС в детска градина

2. Несрин Йълмаз – Ст. Експерт в Дирекция”Хуманитарни дейности”

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
25.68° C предимно ясно
Нагоре