Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 23 „Звездица“

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 18.09.2018 г. в 13.,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 5./ 17.09.2018 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател:  – Недка Мирчева-старши учител, детска градина ст. учител в ДГ № 23;

и членове:

                        1.Йорданка Желева - ЗАС в детска градина

            2.Несрин Йълмаз - Ст. Експерт в Дирекция”Хуманитарни дейности”

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник- възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“.

 

Документи за участие са подадени от:

1.Галина Пламенова Георгиева;

2.Десислава Миткова Гроздева;

3.Марияна Петрова Николова;

4.Росинка Миткова Михайлова- Иванова;

5.Красимира Стоянова Маринова;

6.Румена Калчева Митева;

7.Тонка Георгиева Йорданова;

8.Станислава Жечева Стоянова;

9.Марияна Христова Петрова;

10. Светла Славова  Петкова;

11.Миглена Василева Иванова;

12. Нели Георгиева Господинова;

13.Елена Светлинова Спасова;

14.Росица Петкова Михалева.

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

1.Галина Пламенова Георгиева;

2.Десислава Миткова Гроздева;

3.Росинка Миткова Михайлова - Иванова;

4.Тонка Георгиева Йорданова;

5.Станислава Жечева Стоянова;

6.Марияна Христова Петрова;

7.Светла Славова  Петкова;

8 Нели Георгиева Господинова;

       9. Елена Светлинова Спасова;

       10. Росица Петкова Михалева

 

 Недопуснати кандидати:

1.Марияна Петрова Николова – не е представено  копие от документ удостоверяващ продължителността и областа на професионалния опит;

2. Красимира Стоянова Маринова - не е представено  копие от документ удостоверяващ продължителността и областа на професионалния опит;

3. Румена Калчева Митева- не е представено  копие от документ удостоверяващ продължителността и областа на професионалния опит;

4. Миглена Василева Иванова - не е представено  копие от документ за придобита образователнo- квалификационна степен.

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 19.09.2018 г. от 8,30 ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Подписи на членовете на комисията:

 

Председател:  – Недка Мирчева-старши учител, детска градина ст. учител в ДГ № 23;

 

 

1. Йорданка Желева- ЗАС в детска градина

2. Несрин Йълмаз – Ст. Експерт в Дирекция”Хуманитарни дейности”

 

 

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.66° C ясно небе
Нагоре