Заседание № 34 на 29.07.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2014 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2014 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам. - кмет на Община град Добрич

5. Предложение за освобождаване от такси за  технически и други административни услуги на собственици на сгради, пострадали от наводнението на 19.06.2014 г. и 20.06.2014 г. и с издадени заповеди по чл. 195 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за промяна предназначението на общински жилища, определении като жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, картотекирани по реда на НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, в жилища от общинския резервен фонд на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно приемане на Общинска енергийна програма за 2014-2020 г. и одобряване на актуализация на Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2011-2015 г. и Общинска програма за опазване на околната среда (2009-2014 г.).

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция и Дневен център за деца с увреждания.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за увеличаване капацитета на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно избор на място за “Изграждане на бронзова скулптура на Борис Георгиев Николов – МОКАТА.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.622 в  местност “Гаази баба”, землище на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

12. Приемане Правилник за присъждане на Годишни награди "Добрич" в областта на културата и науката.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно обявяване на 25-ти септември 2014 година за празничен и неприсъствен  на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

14. Предложение за продажба на поземлен имот ПИ 72624.613.1009 по КККР на град Добрич, собственост на “Столове” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Предложение за допускане на изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ – І – 2823.2924 в кв. 544 на ЖК „Русия 1”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Предложение за разрешаване изменение на   Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ – V за „ПСД” в кв. 328 на „Бизнес зона” на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Информация за състоянието на "Тролейбусен транспорт" ЕООД и "Автобусен транспорт" ЕООД. Приемане на правни и фактически действия, относно "Тролейбусен транспорт" ЕООД и "Автобусен транспорт" ЕООД.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно утвърждаване на промени в общинската транспортна схема.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно промяна на механизма за разпределение на субсидиите за вътрешноградските пътнически превози.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам. - кмет на Община град Добрич

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.24° C облачно
Нагоре