Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ №23

Днес,17. 09.2018 г. в 15.00 ч., комисия, назначена със Заповед № 4/ 17.09.2018 г. на директора на ДГ №23 „Звездица“:

Председател: Марийка Ангелова Любенова - старши учител, детска градина

и членове:

1.Калинка Великова- старши учител, детска градина;

2.Елеонора Желязкова- учител по музика, детска градина;

3.Несрин Йълмаз – ст. експерт в Дирекция”Хуманитарни дейности”.

 

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „учител“ в ДГ № 23 „Звездица“.

Документи за участие са подадени от:

Гинка Галенова Григорова;

Елена Светлинова Спасова;

Илияна Йовчева Спасова;

Деница Христомирова Димова;

Мартина Руменова Гушева;

Айлин Серджан Бекир;

Юлия Тодорова Симеонова;

Румена Калчева Митева;

Искра Николаева Славова;

Десислава Михалева Добрева;

Деница Минчева Атанасова;

Марияна Георгиева Балева;

Диана Георгиева Карагеоргиева;

Ивелина Иванова Неделчева;

Росица Веселинова Великова.

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.Гинка Галенова Григорова;

2.Елена Светлинова Спасова;

3.Илияна Йовчева Спасова;

4.Деница Христомирова Димова;

5.Айлин Серджан Бекир;

6.Юлия Тодорова Симеонова;

7.Искра Николаева Славова;

8.Десислава Михалева Добрева;

9.Марияна Георгиева Балева;

10 Диана Георгиева Карагеоргиева;

11.Ивелина Иванова Неделчева;

12.Росица Веселинова Великова.

 

Недопуснати кандидати:

1. Мартина Руменова Гушева - не е представено копие от документ, удостоверяващ професионална квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“;

2. Деница Минчева Атанасова - не е представено копие от документ удостоверяващ специалност-Предучилищна педагогика- с присъдена професионална квалификация детски учител, Предучилищна и начална училищна педагогика с присъдена професионална квалификация детски и начален учител, Предучилищна педагогика с чужд език с присъдена професионална квалификация – детски учител, Педагогика с професионална квалификация- педагог, учител  и  допълнителна квалификация детски учител

3.Румена Калчева Митева - не е представено копие от документи за завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 19.09.2018 г. от 13.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
18.44° C ясно небе
Нагоре