Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Социален работник" в Преходно жилище

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 21.09.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № РД-5-157 / 20.09.2018 г. на директора на Преходно жилище - Добрич в състав:

 

Председател: Атанаска Иванова Коева – социален педагог в Преходно жилище

и членове:

1. Снежана Енева Георгиева- социален работник в Преходно жилище

2. Димитричка Спасова Ангелова  – главен експерт в Д „ХД“

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „социален работник“ в Преходоно жилище - Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

  1. Зорница Вълчева Тодорова
  2. Красимира Димитрова Куртева
  3. Грациела Станимирова Георгиева
  4. Николинка Георгиева Иванова
  5. Иво Димитров Янев
  6. Ивайло Йорданов Петров       

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

       Кандидатите се класират както следва:

  1. Грациела Станимирова Георгиева - 70
  2. Красимира Димитрова Куртева - 65
  3. Зорница Вълчева Тодорова - 54
  4. Ивайло Йорданов Петров - 45

            5.   Иво Димитров Янев - 42

            6.   Николинка Георгиева Иванова - 26

Комисията предлага на директора на Преходно жилище – Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Грациела Станимирова Георгиева на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
5.09° C облачно
Нагоре