Обява за длъжността "Директор" в Общинско предприятие "Обреден дом"

 

                                    ОБЯВЛЕНИЕ

           

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 1222/24.10.2018 г. на Кмета на Община град Добрич

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДЕН ДОМ” ПРИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Място на работа – Общинско предприятие „Обреден дом”.

Области на дейност:

1.Организационна, контролна, управленска;

2.Осъществява правомощията на работодател;

3.Административно-стопанска и финансова дейност.

Основна цел на длъжността: Да организира, ръководи, контролира и координира цялостната дейност на предприятието, съгласно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Община град Добрич.

 

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания: Образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър”;

Професионално направление – право или икономика;

Професионален опит – 6 години трудов стаж по специалността;

Допълнителни изисквания: Да притежава организационни умения, отлични познания на действащото законодателство; способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип и да ръководи екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите.

Професионален опит в държавно или общинско търговско дружество или държавно или общинско предприятие е предимство за кандидатите.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

1.Допускане по документи;

2.Тест;

3.Събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса /свободен текст/;

2. Документ за самоличност /за справка/;

3. Професионална автобиография;

4. Документ за завършено образование /копие/;

5.Трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/;

6. Медицинско свидетелство /оригинал/;

7.Други документи, ако кандидатът притежава такива – удостоверение за юридическа правоспособност или професионално-квалификационни степени /копия/;

Забележка:

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Документите да се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявлението си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“,          ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник, Бюро по труда и на електронната страница на Община град Добрич /www.dobrich.bg/. Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират. Краен срок: 23.11.2018 година.

V. Други условия

Протоколът за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички други съобщения ще бъдат публикувани на сайта и на информационното табло пред сградата на Община град Добрич.

 

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
12.64° C разкъсана облачност
Нагоре