Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледач" в Комплекс за социални услуги

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 26.10.2018 г. комисия, назначена със заповед на Директора на КСУ гр.Добрич № 200 / 22.10.2018 година в състав:

 

Председател: Нели Желева - Гл.експерт „Кадрова политика”;

и членове:

 1.  Марияна Вълкова – социален работник;
 2.  Наталия Георгиева – социален работник,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността детегледач в КСУ.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

 1. Любов Павловна Судакова
 2. Мюхтебер Мехмед Риза
 3. Мариана Колева Недялкова
 4. Аленка Асенова Димитрова
 5. Галина Веселинова Георгиева
 6. Деяна Георгиева Андонова         

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседването не се яви Мариана Колева Недялкова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Любов Павловна Судакова – 68 точки
 2. Аленка Асенова Димитрова – 67 точки
 3. Галина Веселинова Георгиева – 62 точки
 4. Мюхтебер Мехмед Риза -  50 точки
 5. Деяна Георгиева Андонова  - 34 точки         

  Комисията предлага на Директора на КСУ  да сключи трудов договор с класиралите се на  първо и второ място участници -  Любов Павловна Судакова и Аленка Асенова Димитрова, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
28.97° C предимно облачно
Нагоре