Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Санитар" в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 31.10.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 191/ 30.10.2018 г. на директора на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в състав:

 

Председател: Йордан Димитров – Социален работник

и членове:

1. Михаил Михайлов – Ерготерапевт;

2. Нели Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“,

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността санитар в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1. Диляна Ванева Мързъкова;

            2. Васил Илиев Василев;

            3. Димитрина Петкова Караилиева;

            4. Антония Атанасова Игнатова;

            5. Денка Върбанова Пейчева;

            6. Мирослава Иванова Калчева.

 

           

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

            1. Мирослава Иванова Калчева – 63 точки;

            2. Антония Атанасова Игнатова – 61 точки;

            3. Димитрина Петкова Караилиева – 49 точки;

4. Васил Илиев Василев – 37 точки;

            5. Денка Върбанова Пейчева – 24 точки.

 

 

На събеседване не се яви Диляна Ванева Мързъкова.

 

Комисията предлага на Директора на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Мирослава Иванова Калчева на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.2° C ясно небе
Нагоре