Обява и заявление за свободно работно място за длъжността "Соц. работник" по проект "Равен шанс за децата"

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Социален работник в дейност „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа“,  по Проект „За равен шанс на децата”. Същият се изпълнява по Договор BG05М9ОР001-2.004-0028-C01-процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по ОПРЧР 2014-2020.

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Социални услуги за деца и техните семейства

1.2. Основни задължения: Идентифициране на потребители на услугите за деца от 3 до 7 години и техните семейства, както и мотивиране за участие в проектните дейности; проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата от 3 до 7 години и родителите от целевите групи, насочване към подходящите за тях дейности по проекта, оказване методическа подкрепа на медиаторите; насочване на деца и семейства към услугите „Здравна консултация за деца”, „Ранна интервенция на уврежданията” и координация с екипите на тези услуги; разработване обучителни материали за провеждане на групова работа с  родители  и деца на възраст от 3 до 7 г., съвместно с другите специалисти в услугата; провеждане на групови и индивидуални консултации за подкрепа на родители  на деца от 3 до 7 години и техните родители; организиране дейността на специалистите в услугата.

 

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше образование, степен „Бакалавър”.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Специалности от област хуманитарни, стопански и правни науки с професионално направление – социални дейности, психология. Педагогически науки с професионално направление - Педагогика.

1.5. Допълнителни изисквания – познаване нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, притежаване на организаторски, комуникативни умения, умения за работа в екип, компютърна грамотност.

 

1.6. Ще се счита за предимство: практически опит в работа с деца и семейства в риск, Опит в работата с деца и семейства от мултикултурна среда.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие по образец, приложен към обявата;

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография-европейски формат;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителност и област на практически опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите в Деловодство на Община град Добрич, ул. „България“ 12, всеки ден от 8.00-17.00 ч.

4. Краен срок за подаване на документите -  до 16.11.2018г. включително.

5. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи

 5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 3 месеца, уговорен в полза на работодателя,при установено работно време осем часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР

 

за длъжността........................................................................

в дейност „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа“

по Проект „За равен шанс на децата” с Договор BG05М9ОР001-2.004-0028-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.00 4 „Услуги за ранно детско развитие“ по ОПРЧР 2014-2020.

от…………………………………………………………………………………………………………

 

живущ /а/ в гр. Добрич…………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………...……………………………………………

ЕГН                                    GSM

Прилагам следните документи: Попълването е задължително !

 

1. ......................................................................................................

2. .......................................................................................................

3. ......................................................................................................

4. .......................................................................................................

5. ......................................................................................................

6. ..................................................................................................

7. .......................................................................................................

 

Дата:                                                                  С уважение:

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.54° C разкъсана облачност
Нагоре