Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Социален работник" в ДСП

П Р О Т О К О Л

 

Днес,14.11.2018г. Комисия, назначена със Заповед №84/09.11.2018г. на директора на Домашен социален патронаж в състав:

 

Председател: Радосвета Иванова Костадинова – социален работник

и членове:

      1 .  Нели Петрова Желева – гл.експерт „Кадрова политика” в Д”ХД”

 2. Айля Реджеб – социален работник,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността социален работник в Домашен социален патронаж.

До събеседване за длъжността са допуснати:

1.Петя Кирилова Петкова

2.Камелия Николаева Василева

3.Теменужка Петкова Славова

4.Светла Живкова Манева

5.Пенка Николова Стоянова

6.Александрина Иванова Иванова

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите  въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 – то балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите са оценени както следва:

1.Камелия Николаева Василева - 74 точки

2.Петя Кирилова Петкова – 54 точки

3.Светла Живкова Манева – 52 точки

4.Пенка Николова Стоянова – 43 точки

5.Теменужка Петкова Славова – 25 точки

6.Александрина Иванова Иванова – 25 точки

Комисията предлага на Директора на Домашен социален патронаж да сключи трудов договор с класирания на първо място участник  Камелия Николаева Василева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
24.16° C ясно небе
Нагоре