Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОБП „ Устойчиви дейности и проекти“

Документът е публикуван на 16.11.2018 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОБП „ Устойчиви дейности и проекти“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ за срок от 16.11.2018 г. до 17.12.2018 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД  ДОБРИЧ

 

     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

  от

Йордан Тошков Йорданов,

Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОБП „ Устойчиви дейности и проекти“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“)

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            Правилникът за дейността на Общинско предприятие „Устойчиви дейности и проекти“, организационно-управленската му структура – Приложение А и числеността на персонала – Приложение Б са приети с Решение № 22-1 от 02.12.2004 г. и изменено с Решение №37-2 от 14.09.2010 г. на Общински съвет град Добрич.

 

Причини и мотиви за приемане на настоящите изменения в Правилника за дейността на ОБП:

 

Настоящата актуализация на Правилника се налага във връзка с:

 1. Необходимостта от вътрешна реорганизация на общинските предприятия, с цел по-балансирано разпределение на задълженията и отговорностите. В Общинско предприятие „Устойчиви дейности и проекти“ са обхванати различни по вид и значителни по обем дейности – озеленяване, охрана, контрол „Синя зона“, приют за безстопанствени животни, което затруднява ефективното им координиране и управление в една общинска структура. Конкретните предложения за промяна, считано от следващата календарна година са:
 2.  Дейност „Общински приют за безстопанствени животни“ да премине от ОБП „Усточивии дейности и проекти“ в ОП „Център за защита на природата и животните“ с цялата си численост, бюджет и активи;
 3.  Дейност Контрол „Синя зона“ да премине от ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ в Общинско предприятие „Общински пазари“ с цялата си численост, бюджет и активи (вкл. дейността на репатриращия автомобил и наказателния паркинг);

   

  Цели и очаквани резултати от приемане на настоящите изменения и допълнения в Правилника за дейността на ОП:

   

  1.  Да се постигне балансирано разпределение на задълженията и отговорностите между ръководствата общинските предприятия, с оглед на по-ефективното управление на дейностите;

   

 1. Да се постигне съответствие между утвърдения от Общински съвет град Добрич числен състав на персонала и действащите длъжностно и поименно щатни разписания, което пряко рефлектира и в съставянето на годишния бюджет на предприятието.

   

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на новите текстове от Правилника за дейността на ОБП не са необходими допълнителни финансови средства.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

       Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение на Правилника за дейността на ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (Закон за местното самоуправление и местната администрация и Закон за общинската собственост) с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, проектът за изменение на  Правилника за дейността на ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ е публикуван на интернет- страницата на Община град Добрич, където заинтересованите лица могат да се запознаят с него и съответно да направят писмени предложения и да изразят становища в 30-дневен срок от публикуване на настоящия документ.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс:

§1.  Изменя разпоредбата на чл. 2 от Правилника, както следва:

 

Чл.2.  Предметът на дейност на Общинското предприятие е: поддържане на зелената система, ново озеленяване; охрана, благоустройство и комунални дейности, поддържане на общинската инфраструктура; социално обслужване; организация, изпълнение и текущ контрол на дейности по проекти.

 

§2.  Изменя визираните в чл. 11 от Правилника Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“.

§3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

Приложение А

Приложение Б  

 

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
7.92° C ясно небе
Нагоре