Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински пазари"

Документът е публикуван на 16.11.2018 г.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински пазари“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“) за срок от 16.11.2018 г. до 17.12.2018 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД  ДОБРИЧ

 

     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

  от

Йордан Тошков Йорданов,

Кмет на Община град Добрич

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински пазари“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Правилникът за дейността на Общинско предприятие „Общински пазари“, организационно-управленската му структура – Приложение А и числеността на персонала – Приложение Б са приети с Решение № 27-2 от 27.10.2009г. на Общински съвет град Добрич и от тогава не са предлагани за актуализация.

Причини и мотиви за приемане на настоящите изменения и допълнения в Правилника за дейността на ОП:

Настоящата актуализация на Правилника се налага във връзка с:

 1. Необходимостта от вътрешна реорганизация на общинските предприятия, с цел по-балансирано разпределение на задълженията и отговорностите и по-ефективно управление на дейностите. Конкретното предложение е, считано от началото на следващата календарна година Контрол „Синя зона“ да премине от Общинско предприятие „Устойчиви дейности и проекти“ в Общинско предприятие „Общински пазари“ с цялата си численост, бюджет и активи (вкл. дейността на репатриращия автомобил и наказателния паркинг);

   

 2. Изпълнение на дадените препоръки в Одитен доклад с Вх.№ ОАУ – 1804 от 09.07.2018г. за извършен вътрешен одит на процеса по прилагане на правилата и процедурите на бюджетния процес във второстепенен разпоредител с бюджет – ОП „Общински пазари“. В доклада, като препоръка е вписано да се предприемат действия за актуализиране и приемане от Общински съвет град Добрич на Правилник за дейността на общинското предприятие с утвърдена актуална структура и численост на персонала, съобразени с предмета му на дейност.

  Цели и очаквани резултати от приемане на настоящите изменения и допълнения в Правилника за дейността на ОП:

   

  1.  Да има балансирано разпределение на задълженията и отговорностите между ръководствата на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ и ОП „Общински пазари“;

   

 1. Да има съответствие между утвърдения от Общински съвет град Добрич числен състав на персонала и действащите длъжностно и поименно щатни разписания, което пряко рефлектира и в съставянето на годишния бюджет на предприятието.

   

  Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

  За прилагането на новите текстове от Правилника за дейността на ОП не са необходими допълнителни финансови средства, извън тези планирани в годишните бюджети за Дейност 866 „Общински пазари и тържища“ и за Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – Звено: Контрол „Синя зона“.

  Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

         Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински пазари“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (Закон за местното самоуправление и местната администрация и Закон за общинската собственост) с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

  На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, проектът за изменение и допълнение на  Правилника за дейността на ОП „Общински пазари“ е публикуван на интернет- страницата на Община град Добрич, където заинтересованите лица могат да се запознаят с него и съответно да направят писмени предложения и да изразят становища в 30-дневен срок от публикуване на настоящия документ.

       Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

  проект!

  РЕШЕНИЕ:

  Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс:

  §1. Приема промяна на наименованието на документа, а именно: Правилникът за дейността на Общинско предприятие „Общински пазари“ считано от 01.01.2019 г. да носи името: Правилник за дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“.

   

  §2.  Изменя и допълва разпоредбата на чл. 2 от Правилника, както следва:

  Чл.2.  Предметът на дейност на общинското предприятие е: поддръжка, експлоатация, строителство и ремонт на търговски обекти, паркинги, съоръжения и пазари, предоставени му за ползване; събиране на дължимите наеми и такси за ползване на търговските обекти и съоръжения, събиране на такси и контрол на кратковременното платено паркиране „Синя зона“ на територията на град Добрич, организиране на дейността по принудително преместване (репатриране) на автомобили, съгласно действащите общински наредби.

   

  §3.  Изменя и допълва визираните в чл. 10 от Правилника Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав.

   

   

  §4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

   

  Приложение А

   

  Приложение Б 

   

   

  ВНАСЯ:

  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
  Кмет на Община град Добрич

   

   

   

   

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
7.84° C ясно небе
Нагоре