Местни избори 2007

Общинска избирателна комисия град Добрич
Община град Добрич
ул. България 12
тел./факс: 600 703 или
централа: 600 001, 600 002, 600 003, 600 004 вътр. 231

Със Заповед № 1151 от 31.08.2007 г. на основание на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за местните избори, Кметът на Община град Добрич образува на територията на Община град Добрич 136 избирателни секции за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г., чийто обхват и местата за гласуване са съгласно Приложение 1.
При наличие на не по-малко от по 30 избиратели, които са живели през последните 10 месеца преди изборния ден в град Добрич, се образува и една избирателна секция в "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД, една избирателна секция в Дома за стари хора и една избирателна секция в "Следствени арести". От 31 август 2007 г., Заповедта и Приложение 1 към нея са изложени на външното информационно табло пред сградата на Общината.
 

Списък на улиците в град Добрич по избирателни секции             

Съгласно Чл. 12 от Закона за местните избори гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който желае да бъде вписан в избирателен списък, представя писмена декларация по образец в Община град Добрич Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението" на ул."Л.Каравелов" №6 в срок до 17 септември 2007г (понеделник), в която да декларира:1. гражданството;2. адреса на пребиваване през последните 10 месеца преди изборния ден на територията на съответната община или кметство;3. номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него;4. данните от личната карта или паспорта.Гражданин, който иска да бъде вписан в избирателен списък трябва да отговаря на условията на чл. 3а от Закона за местните избори, а именно:

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г., в сила от 19.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) Всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 10 месеца в съответното населено място, не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас в съответното населено място.

Места за обявяване на избирателните списъци

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска (в срок до 13 октомври 2007 г.) да бъде вписан в избирателния списък и да гласува по настоящ адрес. Условието е, избирателят да има настоящ адрес през последните 10 месеца преди изборния ден в съответното населено място (т.е. регистрацията му по настоящ адрес в град Добрич да е направена преди 27.12.2006 г.). Заявление за гласуване по настоящ адрес се подава в общинска дирекция „ГРОН”, ул.”Л.Каравелов” № 6, гр.Добрич.За Местните избори не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

Със Заповед № 1241 от 26.09.2007 г. на основание чл. 44, ал.1, т.т.1 и 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 65, ал. 2, 3, 5 и 7 и чл. 65а от Закона за местните избори, Кметът на Община град Добрич определя местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали – афиши, плакати, реклами, позиви, обръщения и други.

 Съобщение за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрителни увреждания
Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, ще могат да подават заявки – от 6.00 до 18.15 ч. в изборния ден - на телефони 600-416 и 600-702 в Общината, а в седмицата преди изборния ден и на адрес: Община град Добрич, ул.”България” 12, град Добрич (до дежурния екип за Местни избори). От Общината е осигурен автомобил, пригоден за транспортиране на хора с увреждания, за ползването на който не се заплаща. Предварително в петък, 26.10.т.г., от 8.00 до 19.00 ч. може да се направи заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт. Телефонът е 601-400.

Заповед 1345/17.10.2007 на Кмета на град Добрич за забрана относно провеждането на масови прояви и консумацията на алкохол в предизборния и изборния ден.

 

Актуално

Протокол от публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Нов облик на Централен пазар гр. Добрич и прилежащата му част“

21.06.2021

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 18 от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич, Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов покани...

Протокол от публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Нов облик на Централен пазар гр. Добрич и прилежащата му част“
ВИЖ ДОБРИЧ
25.18° C облачно
Нагоре