Прогрес по подобекти на "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в Добрич" 30.11.2018 г.

На 29.12.2016 г. беше подписан Административен договор за предоставян на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0003-C01 (№Д-34-58/30.12.2016г.) по Проект:  „Интегриран проект за подобряване на водния секторв гр. Добрич – фаза 1“ . Проектът е по процедура BG16M1OP002-1.006 по „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ по Оперативна програма „  Околна среда 2014-2020“

Стойност на проекта:  114 901 132,20 лв. с ДДС

Безвъзмездна финансова помощ: 86 227 183,30 лв. без ДДС

Собствен принос:  9 602 093,53 лв. без ДДС

Продължителност на проекта :   36 месеца от датата на влизане в сила на ДБФП

 • Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/:   предвижда се пълна реконструкция и разширение на  съществуващата ПСОВ за 111 798 екв.жители – 92500 + 19300 индустрия
 • Линейната част е разделена на 3 Лота :
 • ЛОТ 1 – предвижда изграждане на канализационни колектори с дължина 6,46 км и съпътстващ водопровод 4,33 км;
 • ЛОТ 2 – предвижда реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 45,600 км
 • ЛОТ 3 – предвижда реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 29,800 км

Изпълнено СМР към 30.11.2018 г.

 1. По ДОГ-57/29.05.2017 г.  ПСОВ – Изпълнител: Обединение „Гис Аква БГ“

 Прогрес по подобекти към 30.11.2018 г.

 • Подобект №1 „Входна шахта с преливник и бай – пас“ – Не са изпълнявани дейности.
 • Подобект №2 „Сграда груби и фини решетки“ – Завършване на част СК. Изпълнена е зидарията на сградата. Започнато е изпълнението на дейностите по част Архитектура.
 • Подобект №3 „Аериран пясъкомаслозадържател“ – Започнати дейности по част СК. Завършен е фундамента на съоръжението. Завършени са и около 30% от стените на съоръжението.
 • Подобект №6 „ПРУ2“ – Завършени са монтажните работи.
 • Подобект №7 – „Камера за плаващи към ПРУ“ – Завършена е част СК. Изпълнен е монтажа на оборудването на 90%.
 • Подобект №8 „Смесителна и разпределителна камера към биобасейни“ Подобект №9 „Биобасейни“ – Завършени са около 40% от вертикалните стени на съоръжението.
 • Подобект №11 „ВРУ3“ – Изпълнен е борда и настилката на съоръжението. Монтирани са новите преливни корита на съоръжението.
 • Подобект №14 „Камера за плаващи към ВРУ“ – Завършена е част СК. Изпълнен е монтажа на оборудването на 90%.
 • Подобект №15 – „Радиален контактен резервоар“ – Изпълнени са дейностите по репрофилиране на съществуващият бетон на съоръжението на около 80%.
 • Подобект №17 „Реагентно стопанство за дефосфатизация и дезинфекция“ – Приключват довършителните работи на сградата.
 • Подобект №21 – „ПС за ПУ“ – Извършени са монтажните работи в сградата.
 • Подобект №22 „Помпена станция за РАУ и ИАУ (шнекови помпи) – Завършени са дейностите по саниране на около 80%.
 • Подобект №23 – УУИАУ – Приключени са дейностите по репрофилиране на съществуващият бетон на съоръжението.
 • Подобект №25 „Метантанкове“, Подобект №26 „Стълбищна клетка към Метантанкове“, Подобект №24 „Технологична сграда със сгъстители, механично обезводняване и обслужване на метантанкове“ – Излят е третият такт от стените на МТ №2. Извършват се кофражни и армировъчни работи за такт №4. На Подобект №24 се изпълняват вертикалите над ивичните фундаменти.
 • Подобект №28 „Помпена станция към утайкоуплътнител и силоз“ – Приключва изпълнението на довършителните работи. Извършен е монтажа на оборудването в сградата.
 • Подобект №31 „Цех за утилизация на биогаз“ – Не се изпълнявани дейности.
 • Подобект №33 „Черпател за калови води, филтрат, битови и дренажни води от площадката – Не са изпълнявани дейности.
 • Подобект №34 – „ПС за калови води, филтрат, битови и дренажни води от площадката“ – Не са изпълнявани дейности.
 • Подобект №38 – „Административна сгрда“ – Започнати са дейностите по саниране на сградата. Изпълнена е новата топлоизолация и замазка на покрива.
 • Подобект №39 – „Сграда въздуходувки“ – Извършени са дейностите по саниране на сградата на около 80%.
 • Подобект №42 „Портиерна“ – Извършени са дейностите по саниране на сградата на около 80%.

 Обобщен прогрес за целия обект – 60.5  %.

 Отчетено закъснение от графика – 41 дни

 Усвоени средства   -   38.45 %.

 1. По ДОГ-52/12.05.2017 г.  Изпълнител: „Хидрострой“ АД

- Обща дължина по Договор – 45 600 м

- Изпълнено СМР дo 30.11.2018 г. – 32 265 м.- 70,80 % от целия обем

- Общо брой  домови отклонения – 2013 бр.

- В момента работят – 12 екипа

- Работи се точно по обявените в графика улици

- Закъснение според графика – 14 дни.

- оставащи за изпълнение – 13 335 метра

 1. По ДОГ-71/07.07.2017 г.  Изпълнител: ДЗЗД „ Добротица 2016“

- Обща дължина по Договор – 29 800  м

- Изпълнено СМР дo 30.11.2018 г. – 24 870 м.- 83,40 % от целия обем

- Общо брой  домови отклонения - 1732 бр.

- В момента работят – 9 екипа

- Работи се точно по обявените в графика улици

- Закъснение според графика – 19 дни.

- оставащи за изпълнение – 4 930 метра

 1. ДОП-78/04.07.2018  ЛОТ 1 – Изпълнител: ДЗЗД "Свежест 2018".

- Изпълнителят изработи и предаде на Възложителят работните проекти съгласно заданията на Възложителя.

- Към момента проекта се съгласува в инстанции

 

11.12.2018 г.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
18.98° C облачно
Нагоре