Протокол от конкурс за туристическо лого на град Добрич

П Р О Т О К О Л

От заседание на журито по провеждане на открит конкурс на тема „Проект на туристическо лого на град Добрич“, на основание Заповед № 1304/08.11.2018 год. на кмета на Община град Добрич

 

Дата: 07.12.2018 год., час: 9.00 часа

Място: Община град Добрич, кабинет на секретаря на общината

Задача на журито: Оценка и класиране на постъпилите предложения за туристическо лого на град Добрич.

На своето  първо заседание жури в състав:

Председател: Доц. Д-р Соня Алексиева – ръководител на секция „Туризъм” в департамент „Бизнес администрация” при Нов български университет град София – участва онлайн;

и членове :  1. Проф. д-р Пламен Братанов – ръководител  катедра  „Индустриален дизайн” в

Технически университет град Варна;

                     2. Димитър Трайчев – художник, член на СБХ;

                     3. Галина Миткова – началник отдел „Канцелария”;

                     4. Богдан Добрев Богдев – член на Консултативен съвет по туризъм;

                     5. Койчо Коев – майстор на художествена дърворезба, член на РЗК Добрич;

                     6. Божидар Тонев – председател на съюза на художниците

 

Р Е Ш И :

Въз основа на постъпилите и допуснати до конкурса проектни предложения от Комисията, определена със заповед № 1305/08.11.2018 год., членовете  на комисията – Красимира Мавродиева и Руслана Димитрова предадоха с приемателно – предавателен протокол на члена на журито Божидар Тонев, упълномощен от доц. Д-р Соня Алексиева 12 броя пликове под № 1, които съдържат проектните предложения на участниците.

Във връзка с оценяването и класирането на проектите журито:

Формира критериите и методиката за оценка на проектните предложения както следва:

Съобразяване на проектите със заданието на конкурса;

Съобразяване на проектите с принципните изисквания за изграждане на логотип (четивност, опознаваемост чрез цвят, баланс между изображение и типография, информативност, адекватност в различни мащаби и други);

Оригиналност на идеята.

Г-н Божидар Тонев отвори всички 12 плика с № 1 и изписа на гърба на съдържанието им уникален код, след което  трима членове на журито положиха подписите си.

След задълбочена и аргументирана дискусия за всеки проект от представените 12 предложения, журито  на база договорените  критериите и условията в заданието реши да излъчи за победител в конкурса участник № 5 – Христо Викторов Христов.

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
7.92° C ясно небе
Нагоре