Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Пом. възпитател" в ДГ №20

Днес,19.12.2018 г. комисия назначена със заповед №45/10.12.2018 г. на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

Председател – Нели Станчева, Учител в ДГ №20 „Радост“;

и членове:

1. Деяна Дочева Йорданова - старши учител в ДГ №20 „Радост“

2.Светла Ташкова Димитрова- ЗАС в ДГ №20 „Радост“

3.Снежа Георгиева  Вачева- Димитрова – гл. експерт „Предучилищно образование“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността  помощник- възпитател в ДГ №20 „Радост“, град Добрич.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Марияна Вълчева Капралова

Ванчи Иванова Стратиева

Даниела Пламенова Кирилова

Йорданка Георгиева Коларова

Станка Йорданова Атанасова

Анелия Тошева Тодорова

Сезер Еденова Ахмедова

Марияна Стефанова Георгиева

Гюлтен Рустем Назифова

Иванка Стефанова Иванова

Тонка Георгиева Йорданова

Павлина Атанасова Кондова

Красимира Йорданова Симеонова

Златка Ивелинова Иванова

Красимира Викторова Наскова-Костадинова

Виолета Ангелова Донева- Петрова

Калинка Христова Борисова

Йорданка Иванова Господинова

Ненка Стоянова Георгиева

Донка Иванова Костадинова

Пламена Иванова Кирилова

Светла Петкова Борисова

Мими Велчева Даскалова

Ивалина Николова Стоянова

Юлия Павлова Йорданова

Ангелинка Маринчева Георгиева

Красимира Иванова Лазарова

Красимира  Николова Костадинова

Силвия Иванова Караатанасова

Станислава Жечева Стоянова

Дафинка Тодорова Радева

Стефка Желязкова Желязкова

Вероника Александрова Славчева

Атанаска Димитрова Славова

Маргарита Стоянова Първева

Живка Милушева Кирова

Сийка Тодорова Панайотова

 

На събеседването не се яви Зорница Вълчева Тодорова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 4 предварително формулирани въпроси. Максималният брой точки е 80.

Окончателната оценка на кандидатката се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта, веднага след приключване на събеседването.

 

Кандидатите са оценени, както следва:

Йорданка Георгиева Коларова – 80 т.

Йорданка Иванова Господинова – 76т.

Красимира Викторова Наскова-Костадинова-72т.

Марияна Вълчева Капралова - 68т.

Гюлтен Рустем Назифова - 64т.

Красимира Иванова Лазарова - 60т.

Станка Йорданова Атанасова - 60т.

Анелия Тошева Тодорова – 60т.

Пламена Иванова Кирилова – 56т.

Даниела Пламенова Кирилова -56т.

Сезер Еденова Ахмедова- 52т.

Ванчи Иванова Стратиева- 50т.

Ненка Стоянова Георгиева – 48т.

 Марияна Стефанова Георгиева- 48т.

Тонка Георгиева Йорданова- 44т.

 Златка Ивелинова Иванова – 40т

Павлина Атанасова Кондова – 36т.

Виолета Ангелова Донева- Петрова – 36т..

Красимира Йорданова Симеонова – 32т

Красимира Йорданова Симеонова- 32т.

Донка Иванова Костадинова- 32т..

Живка Милушева Кирова- 30т.

Калинка Христова Борисова – 28т

Дафинка Тодорова Радева – 22т.

Станислава Жечева Стоянова – 22т.

Сийка Тодорова Панайотова – 22т.

Маргарита Стоянова Първева – 22т.

Атанаска Димитрова Славова- 22т.

Стефка Желязкова Желязкова -22т.

Вероника Александрова Славчева -22т.

Силвия Иванова Караатанасова – 22т.

Ивалина Николова Стоянова – 16т.

Мими Велчева Даскалова- 16т.

Светла Петкова Борисова- 16т.

Юлия Павлова Йорданова – 16т.

Красимира  Николова Костадинова- 20т.

Ангелинка Маринчева Георгиева- 16т.

Комисията предлага на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич да сключи трудов договор с класираната на първо място Йорданка Георгиева Коларова на основание чл. 67, ал. 1, т.1  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

          

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
5.7° C облачно
Нагоре