Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци

Документът е публикуван на 21.12. 2018 г.  

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич за срок от 21.12.2018 г. до 28.01.2019 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

        Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич е приета с решение № 4 – 9 от 30 януари 2008 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община град Добрич. С приемане на наредбата, бяха изпълнени изискванията на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ в сила от 01.01.2008г., а именно Общинският съвет да определя с наредба размера на данъците при условията, по реда и в границите, определени със Закона за местните данъци и такси.

      

 1. Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

   

     В Държавен вестник брой 98 от 27.11.2018г., в сила от 01.01.2019 г., в преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, са публикувани изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси. Измененията касаят най – вече данъка върху превозните средства на автомобилите. От 01.01.2019г., се предвижда собствениците на товарни автомобили с технически допустима максимална маса до 3,5 тона, да заплащат годишен данък какъвто заплащат собствениците на леки автомобили. Предвидено е също данъкът върху горепосочените превозни средства, да се състои от два компонента: - имуществен и екологичен. Имущественият компонент ще се определя в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, а екологичният компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила в граници, които са определени в ЗМДТ. Относно данъка върху недвижимите имоти е направено прецизиране на недвижимите имоти, които подлежат на облагане, както и е уточнено, че подлежи на облагане само вещното право на ползване върху имотите. Предвидено е облекчение за лицата, които придобиват недвижими имоти по възмезден и безвъзмезден начин, като същите вече не са длъжни да подават данъчни декларации по реда на чл.14 от ЗМДТ. Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката ще уведомяват общината за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства. В определени от ЗМДТ случаи е дадена възможност на служителите в общинска администрация, сами да образуват данъчна партида и да определят данъчни задължения, въз основа на служебно събрани данни за недвижимите имоти на лицата. Прецизират се и някои текстове в ЗМДТ, които са свързани с облагането с данък върху недвижимите имоти и данък върху наследствата.      

      Определянето на конкретния размер на данъка върху превозните средства, в лимитираните от законодателя граници е предоставен на преценката по целесъобразност на Общински съвет в общината. Общинският съвет е органът, комуто законодателя е предоставил правомощието да преценява възможностите на неселението и нуждите на общината, за да осигури чрез размера на данъка оптималния баланс на интересите и да гарантира изпълнението на функциите на общината. При това положение, при определяне размера на данъка е разумно да бъде възприет малко под усреднения размер на данъка, като по този начин ще се постигне баланс между фискалните интереси на общината и възможностите на данъчните субекти да заплащат дължимите от тях задължения за данък към общината. Средствата събрани от данък върху превозните средства сформират съществена част от местните приходи в бюджета на Община град Добрич. С тези средства се гарантира реализация на проекти, които са свързани с проектиране, изграждане и реконструиране на инфраструктурни обекти на територията на общината, в това число рехабилитация на улици, обследване и проектиране на основни ремонти на пътни възли, улици и мостове.

        С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите нови правни норми на Закона за местните данъци и такси.

   

 2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

   

        Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските данъци, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци на територията на общината.

   

3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

 • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
 • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните данъци на територията на общината;
 • С промяната ще се постигне повишаване приходите в бюджета на Община град Добрич;
 • Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;
 • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
 • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

       Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

 На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 28.01.2019 година.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл.79 от АПК, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, както следва:

     §1. Чл. 7, ал.1 се изменя по следния начин:

     Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

 

     §2. Чл.9 се изменя по следния начин:

   Чл.9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

 

     §3. Чл.10 се изменя по следния начин:

   Чл.10. Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограничено вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

 

     §4. В Чл.19 се създава нова ал.3 със следния текст:

   (3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22 от ЗМДТ, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

    

     §5. В Чл.19 досегашната ал.3 става ал.4.

   §6. Чл.20 се изменя по следния начин:

    Чл.20. В предвидените в ЗМДТ случаи, задължените лица подават данъчна декларация по реда на чл.14 от закона, за определяне на данъка.

 

    §7. Чл.21 се изменя по следния начин:

    Чл. 21. Не се подава данъчна декларация в случаите по чл.14, ал.3 и ал.8 от ЗМДТ.

 

    §8. Чл.30 се изменя по следния начин:

      Чл.30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

      §9. Чл.31 се изменя по следния начин:

       Чл. 31. На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по чл.30, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.

 

      §10. Чл.37, ал.2 се изменя по следния начин:

      (2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

 

      §11. Чл.41, ал.1 се изменя по следния начин:

      Чл. 41. (1)  За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2.

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

а) до 55 kW включително -  0,56 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,76 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,54 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,72 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,80 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW -  2,10 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила както следва:

 

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"

 

        1,10

"Евро 3"

        1,00

"Евро 4"

        0,80

"Евро 5"

        0,60

"Евро 6" и "ЕЕV"

        0,40

 

     §12.  Чл.41, ал.2 се изменя по следния начин:

       (2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона е в размер, както следва:

1. товарно ремарке - 10 лв.;

2. къмпинг ремарке - 20 лв..

     §13. В Чл.41, ал.6 се изменя по следния начин:

        (6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 тона, но не повече от 12 тона е в размер на 20 лева за всеки започнати 750 кг. товароносимост.

     §14. В чл.41 се създава нова ал.14 със следния текст:

      (14) Когато в регистъра по чл.39а, ал.1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

     §15. Чл.45, ал.1 се отменя.

      §16. Чл.45, ал.2 се изменя по следния начин:

      (2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.

     §17. В Чл.45, ал.3 се изменя по следния начин:

     (3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 тона, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.

     §18. Чл. 47 се изменя по следния начин:

     Чл. 47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл.54, ал.5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.

     §19. В Приложение № 1 към чл.55 от Наредбата – „Патентни дейности“, т.21 се отменя.

     §20. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:

     §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, влиза в сила от обнародването в местния печат, или след разгласяване по друг начин на територията на общината.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
8.04° C ясно небе
Нагоре