Обявление за длъжността "Директор" в Общинско предприятие "Паркинги и пазари"

ОБЯВЛЕНИЕ

           

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 103/24.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ” ПРИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Място на работа – Общинско предприятие „Паркинги и пазари”.

Област на дейност:

1.Организационна, контролна, управленска;

2.Осъществява правомощията на работодател;

3.Административно-стопанска и финансова дейност.

Основна цел на длъжността: Да организира, ръководи, контролира и координира цялостната дейност на предприятието, съобразно действащото законодателство, решенията на Общински съвет Добрич и заповедите на Кмета на Общината.

 

І. Изисквания за длъжността:

а/ Минимални изисквания:

1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;

2. Професионално направление – Право и/или икономика или професионална област „Технически науки“;

3. Професионален опит – 6 години по специалността;

б/ Допълнителни изисквания: Да познава и прилага законовите и подзаконовите нормативни актове; да планира, организира и контролира дейности, свързани с изпълнение на преките си задължения; способност да работи в екип, да анализира, синтезира и взема решения; обективност на преценката и комуникативни способности и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации.

 

ІІ. Етапи на провеждане на конкурса:

а/ Допускане по документи;

б/ Тест;

в/ Събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

а/ Заявление за участие в конкурса /свободен текст/;

б/ Документ за самоличност /за справка/;

в/ Професионална автобиография;

г/ Документ за завършено висше образование /копие/;

д/ Трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/;

е/ Медицинско свидетелство /оригинал/;

ж/ Други документи, ако кандидатът притежава такива – за професионално-квалификационни степени, завършени курсове и обучения /копия/;

Предоставените копия от документи да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите:

Документите да се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявлението си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“,          ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник и на електронната страница на Община град Добрич /www.dobrich.bg/. Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират. Краен срок: 25.02.2019 г включително.

 

V. Други условия

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на всеки кандидат в стая  № 320 в сградата на Община град Добрич.

Протоколът за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички други съобщения ще бъдат публикувани на сайта и на информационното табло пред сградата на Община град Добрич.

 

 

 

 

 

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
18.97° C облачно
Нагоре