Обявление за длъжността "Директор" в Общинско предприятие "Паркинги и пазари"

ОБЯВЛЕНИЕ

           

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 103/24.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ” ПРИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Място на работа – Общинско предприятие „Паркинги и пазари”.

Област на дейност:

1.Организационна, контролна, управленска;

2.Осъществява правомощията на работодател;

3.Административно-стопанска и финансова дейност.

Основна цел на длъжността: Да организира, ръководи, контролира и координира цялостната дейност на предприятието, съобразно действащото законодателство, решенията на Общински съвет Добрич и заповедите на Кмета на Общината.

 

І. Изисквания за длъжността:

а/ Минимални изисквания:

1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;

2. Професионално направление – Право и/или икономика или професионална област „Технически науки“;

3. Професионален опит – 6 години по специалността;

б/ Допълнителни изисквания: Да познава и прилага законовите и подзаконовите нормативни актове; да планира, организира и контролира дейности, свързани с изпълнение на преките си задължения; способност да работи в екип, да анализира, синтезира и взема решения; обективност на преценката и комуникативни способности и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации.

 

ІІ. Етапи на провеждане на конкурса:

а/ Допускане по документи;

б/ Тест;

в/ Събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

а/ Заявление за участие в конкурса /свободен текст/;

б/ Документ за самоличност /за справка/;

в/ Професионална автобиография;

г/ Документ за завършено висше образование /копие/;

д/ Трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/;

е/ Медицинско свидетелство /оригинал/;

ж/ Други документи, ако кандидатът притежава такива – за професионално-квалификационни степени, завършени курсове и обучения /копия/;

Предоставените копия от документи да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите:

Документите да се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявлението си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“,          ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник и на електронната страница на Община град Добрич /www.dobrich.bg/. Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират. Краен срок: 25.02.2019 г включително.

 

V. Други условия

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на всеки кандидат в стая  № 320 в сградата на Община град Добрич.

Протоколът за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички други съобщения ще бъдат публикувани на сайта и на информационното табло пред сградата на Община град Добрич.

 

 

 

 

 

 

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
20.38° C облачно
Нагоре